De afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer ressorterende onder het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gisteren World Wetlands Day gevierd. Elk jaar, en wel vanaf 1997 wordt over de hele wereld op 2 februari, World Wetlands Day oftewel Wereld Watergebieden Dag gevierd.

Omdat Suriname lidland is van de  Ramsar of Wetlands Conventie, doet de Afdeling Natuurbeheer ook mee met de activiteiten op deze dag.

Om stil te staan bij het belang van watergebieden, organiseerde Natuurbeheer samen met de distriktscommissaris van Coronie, de Tata Colin Muloschool en andere organisaties in Coronie ook dit jaar activiteiten. Maandag werd er in de Avanaizazaal te Totness een powerpoint presentatie met betrekking tot het behoud van de functies van watergebieden verzorgd door de heer A. Pherai, waarnemend chef Sektie Natuurbeheerseducatie & Voorlichting. Bij deze presentatie werden het Noord-Coronie Beheersgebied en de grote zoetwaterzwampen van Coronie, die van internationaal belang zijn, belicht. Verder werd er een discussie met betrekking tot de kwetsbaarheid van watergebieden, behoud en de vele voordelen ervan op gang gebracht waarna het geheel werd afgesloten met een quiz/prijsvraag.

De Ramsar of Wetlands Conventie

Op 2 februari 1971 werd er door  een  aantal landen een verdrag getekend

voor  het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden. Dit vond plaats in de stad Ramsar in Iran. Vandaar dat deze conventie de Ramsar Conventie wordt genoemd.

Op 2 februari 2014 bestaat deze conventie 43 jaar.

Suriname is in 1985 toegetreden tot deze conventie en heeft zich, zoals vele andere landen verplicht gesteld om alle watergebieden in het land te beheren en duurzaam te gebruiken. Als een land wil toetreden tot deze conventie, moet dat land tenminste 1 (één) wetlandgebied bezitten, dat internationaal van belang is voor in het bijzonder migrerende vogels. Deze site wordt dan bij de toetreding van dat land, op de lijst van Ramsar-sites geplaatst. Suriname heeft het Coppenamemonding Natuurreservaat, waar miljoenen

migrerende vogels (trekvogels) hun voedsel en overwinteringsplaats vinden, doen opnemen op de Ramsar-lijst.

Wetlands of Watergbieden

Volgens de Ramsar Conventie moeten we onder wetlands verstaan: Natuurlijke of

kunstmatige, permanente of tijdelijke, moeras of waterrijke gebieden, die zoet, brak

of zout zijn, met inbegrip van zeewater waarvan de diepte bij eb niet meer dan 6 meter is.

Tot nu toe hebben 168 landen zich aangesloten bij deze milieuorganisatie, waarbij 2171 sites zijn opgenomen met een grootte van 207.291.271 ha.

Waarden van de Wetlands

Om de verschillende waarden van de Wetlands aan te geven wordt er jaarlijks op 2 februari een ander thema bedacht. Het thema voor dit jaar is: “Wetlands & Agriculture: Partners for Growth”  of vrij vertaald: “Watergebieden en Landbouw: Partners voor Groei”. De Ramsar Conventie heeft dit thema gekozen, temeer vanwege het feit dat de UN het jaar 2014 heeft uitgeroepen tot Internationaal jaar van gezinslandbouw.

Beheer van de Wetlands

De Dienst ’s Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en

Bosbeheer, heeft wettelijk het algemeen beheer over alle Beheersgebieden in Suriname, die parallel langs de kust van Suriname lopen en houdt derhalve toezicht op de naleving van enkele Bijzondere wetten in o.a. die gebieden. Dit gebeurt door haar werkarm de Afd. Natuurbeheer.

Het doel van de viering van World Wetlands Day is dat een ieder bewust gemaakt wordt van het belang van Watergebieden voor het leven op aarde.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.