PARAMARIBO- Om inhoud te geven aan de componenten van het tweede BEIP-project heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) als kick- off in het Berg & Dal resort in het afgelopen weekend een brainstormsessie gehouden. Directie en staf hebben zich samen met de Program Management Unit (PMU) diepgaand gebogen over de componenten van het project. Deze sessie heeft ook gediend als forum voor het creëren van draagvlak en een nauwe samenwerking met het PMU en het Minov om de gestelde doelen te bereiken.

Het algemeen doel van het tweede BEIP-project is het menselijk kapitaal in Suriname te vergroten. Het project omvat vier componenten die gedurende de komende vier jaar zullen worden uitgevoerd, te weten: curriculumherziening en ontwikkeling; integreren van ICT in het onderwijs; bouw van scholen en woningen voor leerkrachten in het binnenland en informatievoorziening naar de gemeenschap inzake de uitvoer van het programma.

Onderwijsminister Shirley Sitaldin, die de brainstormingssessie ook bijwoonde, benadrukte dat het onderwijs moet bijdragen tot het ontwikkelen van een maatschappij waarin mensen hun leven zelf kunnen vormgeven en kunnen werken aan economische onafhankelijkheid en maatschappelijke participatie. Het tweede BEIP-project is een strategie om mede gestalte te geven aan het algemeen doel dat met het onderwijs bereikt moet worden.

De minister bracht onder de aandacht dat het Minov ‘eigenaar’ is van het project en dat zulks moet blijken uit de betrokkenheid van het ministerie. De committering vanuit de betrokken afdelingen is noodzakelijk voor het welslagen van het project en dat kan alleen gestalte krijgen en succesvol zijn als er een effectieve en optimale communicatie is onder de betrokken directie en staf.

Tijdens de sessie hebben de participanten zich gebogen over de projectdoelen, -resultaten en –activiteiten. Voorts zijn de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht en zijn de communicatielijnen voorgesteld die ondersteunend zullen werken naar de uitvoering van het project. De deelnemers hebben ook een risicoanalyse gemaakt en de risico’s in kaart gebracht die stagnatie en invloed kunnen hebben op de projectuitvoering.

Aan het einde van de sessie zijn een aantal conceptdocumenten geproduceerd die nader uitgewerkt zullen worden, zodat er een operationaliseringplan beschikbaar is voor de uitvoering van deze tweede BEIP-project. Op 16 juli 2012 is de PMU voor het tweede Basic Education Improvement Program geïnstalleerd door de Minov-minister. De leningsovereenkomst van het project zal op 30 augustus 2012 worden getekend. Het project zal bij die gelegenheid officieel worden gestart.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.