PARAMARIBO- Minister Michael Miskin van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft maandag jongstleden een vertegenwoordiging van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) ontvangen voor kennismaking.

Bij deze gelegenheid informeerden de vertegenwoordigers van de vakbeweging naar de stand van zaken met betrekking tot conceptwetten en aanpassingen in het kader van de modernisering van de Surinaamse Arbeidswetgeving.

Voorts heeft RAVAKSUR zijn bezorgdheid geuit over het afslanken van de begroting van het ministerie en zijn werkarmen. De vakbeweging is bang dat door het tekort aan financiële middelen projecten en programma’s met betrekking tot werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en bescherming van werkenden, in gedrang kunnen komen.

De minister verzekerde dat met de beschikbare middelen prioriteit gegeven zal worden aan de beleidsvoornemens op het gebied van arbeid. Ten aanzien van de modernisering van de Surinaamse Arbeidswetgeving zei de bewindsman dat de conceptwetten zijn bijgewerkt met de input die de deelnemers hebben gegeven op een ATM-seminar enkele maanden geleden over de modernisering van de Arbeidswetgeving.

Het Arbeidsadvies College (AAC) zal zich uitspreken over de concepten, waarna het traject van goedkeuring door de Raad van Ministers, de Staatsraad en het parlement kan worden ingezet. Het voornemen is om de concepten nog dit jaar aan te bieden voor goedkeuring. De RAVAKSUR- vertegenwoordigers bespraken ook het concept minimumloon en het concept terbeschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs dat betrekking heeft op regulering van uitzendkrachten en contractarbeiders.

Het ministerie maakte gebruik van deze gelegenheid om zijn standpunten te verduidelijken. De gewenste regulering op uitzendbureaus moet voorkomen dat arbeidskrachten tekort worden gedaan. Ten aanzien van het minimumloon werd de vakbeweging voorgehouden dat het concept nog ligt op het ministerie.

Er wordt intensief aan gewerkt om het te ontdoen van alle haken en ogen die nog eraan zitten. Hierna zal het aangeboden worden aan het AAC voor behandeling. Ook werd van gedachten gewisseld over verruiming van de bevoegdheden van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname (BR) met ook interventie in geschillen binnen de publieke sector. Zowel de leiding van het ministerie als de vertegenwoordigers van RAVAKSUR hebben wederzijds de hoop uitgesproken goede betrekkingen te onderhouden.

De minister werd bij deze bespreking bijgestaan door directeur Steven Relyveld en onderdirecteur Jimmy Belfor. De RAVAKSUR vertegenwoordigers waren: Robby Berenstein, Freddy Ramsingh, Roy Haverkamp, Yone Gorrison, Albert Zunder, Glenn Swamipersad, Imriek Edam.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.