Het hoofd van Arbeidsinspectie kan een dwangsom opleggen van maximaal SRD 100.000 bij overtreding van één van de vastgestelde verplichtingen en verboden in de Wet Minimum Uurloon. De commissie van rapporteurs die deze wet moet voorbereiden voor de openbare behandeling in De Nationale Assemblee(DNA) heeft zich de afgelopen week gebogen over de wet. Met de inwerkingtreding van de Wet Minimum Uurloon zal een verplicht minimum uurloon ingevoerd worden voor alle personen die tegen betaling een dienst verlenen of arbeid verrichten. Het fundamenteel doel van het invoeren van een minimum uurloon is om de nodige sociale bescherming te bieden ten aanzien van de minimale noodzakelijke niveaus van lonen, beloningen of verdienste. Aan de hand van internationale arbeidsstandaarden dient onder minimum loon te worden verstaan: het bij wet vastgesteld minimaal bedrag te betalen aan een werknemer of een zelfstandige voor verrichte werkzaamheden of verleende diensten gedurende een bepaalde periode, berekend op basis van tijd of resultaat, welke niet gereduceerd mag worden door individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten, welke bij wet gegarandeerd is en vastgesteld is op zodanige wijze. Bij staatsbesluit zal worden vastgesteld in welke gevallen het minimum uurloon niet van toepassing is. Het minimum uurloon wordt bij staatsbesluit vastgesteld. De invoering van een minimum uurloon per sector of beroepsgroep wordt eveneens bij staatsbesluit vastgesteld. Bij staatsbesluit worden onder meer de procedures, de werkwijzen en de indicatoren ter vaststelling van uurlonen geregeld. Iedere werkgever is verplicht om aan zijn werknemer(s) tenminste het minimum uurloon te betalen en zich te houden aan de bepalingen vastgesteld bij of krachtens deze wet. De werknemer, die constateert dat de werkgever nalaat het minimum uurloon te betalen, is verplicht dit onmiddellijk te melden aan het Hoofd der Arbeidsinspectie. Van deze melding ontvangt de werknemer een schriftelijk bewijs met de mededeling dat het Hoofd der Arbeidsinspectie binnen dertig dagen een onderzoek zal instellen.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.