Het Korps Brandweer Suriname (KBS) wil voortdurend van toegevoegde waarde voor de Surinaamse gemeenschap zijn en beseft dat het hiertoe haar menselijk potentieel continu moet ontwikkelen.

Naar aanleiding hiervan heeft het KBS onlangs het initiatief genomen om een onderwijsplan te ontwikkelen dat als fundament en leidraad moet dienen voor duurzame en succesvolle realisatie van de KBS-leerdoelen.

Professor Hubert Rampersad, decaan van Business School of the Americas, en het voltallige management team van het KBS hebben in de afgelopen maanden actief bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderwijsplan, dat gisteren aan de Minister Edward Belfort van Justitie en Politie en Brandweer Commandant Cecil Waal werd overhandigd.

Zowel de manschappen, onderofficieren, alsook de officieren zullen conform dit onderwijsplan worden opgeleid, teneinde ervoor te zorgen dat op basis hiervan een stabiele basis word gecreëerd voor een innovatieve, professionele en resultaatgerichte KBS-organisatie. Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe missie van het KBS. Het KBS is immers de aangewezen en toonaangevende organisatie in het bieden van brandweerzorg aan de totale samenleving op de meest professionele wijze”

De KBS opleidingsstructuur omvat de volgende vier kwalificatieniveaus:

1. Elementaire Brandweeropleiding – Basis niveau, LTS / Mulo instroom en leidt op tot Manschap Elementair niveau.

2. Voortgezette Opleiding- Operationeel niveau en leidt op tot Manschap Voortgezet niveau.

3. Onderofficiersopleiding –Tactisch niveau en leidt op tot Brandweer Onderofficier op MBO niveau.

4. Officiersopleiding – Strategisch niveau en leidt op tot Brandweer Officier en BSc. in Brandweerzorg op HBO niveau.

In het onderwijsplan staat functie- en competentiegericht opleiden centraal, waarbij getoetst wordt of de student het vereiste niveau per kerntaak beheerst. Er is hierbij sprake van een stevige integratie tussen theorie en praktijk. Daarom wordt uitgegaan van duaal onderwijs, hetgeen impliceert dat de student afwisselend leert in de beroepspraktijk (werkend leren) en binnen de Brandweer Academie Suriname. Ook is er hierbij sprake van integratie tussen kennis, inzicht, vaardigheden, persoonseigenschappen en houding.

Dit houdt ook in dat de functiegerichte brandweeropleidingen op een competentiegerichte wijze worden ingevuld. Tijdens de opleiding worden de studenten voldoende getraind in het toepassen van probleemoplossende vaardigheden, leerstrategieën en reflectievaardigheden zodat zij over voldoende bagage beschikken om te anticiperen op de ontwikkelingen in het beroep en zodoende problemen die zich voordoen bij het uitvoeren van de kerntaken zelfstandig en adequaat kunnen oplossen.

De nieuw op te zetten Brandweer Academie Suriname zal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij moet ervoor zorgen dat aan alle randvoorwaarden voldaan wordt die nodig zijn om de leergangen goed te laten verlopen en daarmee de studenten in staat te stellen de kerntaken uit het kwalificatieprofiel goed te beheersen. De academie is een onafhankelijk en objectief opleidingsinstituut gelieerd aan het KBS. En omdat de officiersopleiding op HBO-BSc niveau gaat fungeren zal deze academie conform de richtlijnen van NOVA/MINOV worden opgezet.

De Brandweer Academie Suriname zal hiermee het enige opleidingsinstituut in de regio zijn waar men straks kan afstuderen als Bachelor of Science (BSc) in Brandweerzorg en later zelfs als MSc. in Brandweerzorg. Dit betekent dat hiermee voor het eerst perspectieven worden geboden aan rekruten, manschappen en officieren van het KBS om hun carrière binnen de organisatie te ontwikkelen, waardoor ze trots zullen zijn om bij het KBS te werken en van toegevoegde waarde voor ons land te zijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.