Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en de directie van het directoraat Jeugdzaken, alsook het Nationaal Jongeren Instituut (NJI), hebben donderdag 11 augustus aan de vooravond van de Internationale Dag van de Jeugd, met vertegenwoordigers van jongerenorganisaties van gedachten gewisseld over de fundamenten van het jeugdbeleid en hoe op een effectieve wijze de jongerenparticipatie in ons land kan geschieden. 

Mac Andrew benadrukte in zijn toespraak, dat de bijdrage van jongeren onmisbaar is bij de voorbereiding en uitvoering van het nationaal jeugdbeleid. Ten aanzien van het Jeugdprofiel heeft hij het belang ervan onderschreven voor zowel de doelgroep als voor stakeholders die zich richten op de doelgroep. Volgens de bewindsman zal middels het concept Youth POWER getracht worden om jongeren zoveel als mogelijk het Jeugdprofiel te laten benaderen. 

Het concept Youth POWER is ontwikkeld door het ministerie en geeft aan, dat jongeren over kracht beschikken om positieve en duurzame veranderingen in hun leven of dat van jongeren, hun land en de wereld te helpen bewerkstelligen. 

POWER is een acronym dat staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten. Mac Andrew benadrukte, dat het Jeugdprofiel en het concept van Youth POWER moeten leiden tot goed nationaal jeugdbeleid en dat bij de uitvoering van het beleid sterk programmatisch te werk zal worden gegaan. Het Jeugdprofiel is volgens de bewindsman specifiek gericht op de Surinaamse situatie en zal dienen als richtsnoer voor de vorming van jongeren tot volwaardige burgers in de maatschappij. Tegen deze achtergrond verzekerde hij de jongeren, dat ze altijd betrokken zullen worden bij de voorbereiding en de implementatie van het beleid dat op hen is gericht. 

Het profiel moet een weerspiegeling zijn van datgene wat de samenleving, maar in het bijzonder jongeren zelf, minimaal aan kennis, competenties, waarden, normen en attitudes bij jongeren wensen te zien en waarop de resultaten van het jeugdbeleid mede getoetst kunnen worden.  

Naast het Jeugdprofiel en het concept Youth POWER, zijn de jongeren uitvoerig geïnformeerd over de resultaten en aanbevelingen van het evaluatieonderzoek betreffende het functioneren van het Nationaal Jeugd Parlement. 

Genti Mangroe, directrice Jeugdzaken en Mitesh Bhaggoe, onderdirecteur van het NJI hebben in hun respectievelijke presentaties onder meer aangegeven, dat er behoefte bestaat aan een verbeterde wijze van inspraak en zeggenschap door jongeren, dan in de vorm van het Nationaal Jeugdparlement zoals dat de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd.

De minister, de directrice van het directoraat Jeugdzaken, Karishma Mathoera, waarnemend directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de heer Mitesh Bhaggoe, Onderdirecteur van het NJI hebben tijdens de bijeenkomst geparticipeerd in een panel. 

De goed in aantal opgekomen jongeren hebben gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om allerhande vragen te stellen en / of in discussie te treden met de minister en overige panelleden. In werkgroepen hebben de jongeren vervolgens diepgaand gediscussieerd over de onderwerpen en daarna hebben ze hun bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd. De jongeren hebben geopteerd voor de Jeugdraad Suriname als nieuw nationaal vertegenwoordigingsorgaan en hebben overweldigend het Jeugdprofiel en concept Youth POWER gesanctioneerd. 

Mac Andrew bedankte de jongeren in zijn slotwoord voor hun bijdrage en benadrukte dat zij in staat gesteld zullen worden om te blijven te participeren bij de implementatie van het Jeugdbeleid. 

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.