“Jim Hok werkt ook nauw samen met Gerold Dompig, voorzitter Goudordening, die op Aruba was mislukt als korpschef. Hij was hoofdverantwoordelijk voor het mislukken van de case Nathalie Holloway (vermoorde Amerikaanse scholier op Aruba) waarna de minister van Justitie van Aruba (drs. Arthur Douwe) hem op staande voet heeft moeten ontslaan en heeft moeten wegjagen van het eiland. Mede ook vanwege het feit dat hij erg corruptief was op Aruba. Vreemd dat hij desondanks daarna door Bouterse werd aangenomen om de belangrijkste economische sector in ons land samen met Palu te beheren.”

In het medium ‘I love Su’  van 17 maart 2013, (zie het cursief gedrukte citaat)verscheen een uitgebreid artikel over de corruptie in de Republiek Suriname. Drs. Winston Tjon A Loi (hoofdredacteur) beschreef daarin onder  meer de “dubieuze” Gerold Dompig, eertijds commissaris van politie op Aruba en thans de coördinator van de Commissie Ordening Goudsector in Suriname. Omdat er aantoonbare bewijzen bestaan dat de bovenstaande gecursiveerde tekst geheel onjuist is, wil ik voor de zuiverheid de ware feiten op een rijtje zetten. Het is namelijk heel makkelijk om binnen enkele seconden iemands blazoen te besmeuren, veel moeilijker is het om de daarmee samenhangende karaktermoord te herstellen.

De verifieerbare waarheid over de episode  Gerold Dompig op Aruba staat in een schril contrast met hetgeen hierboven  is  weergegeven. In de eerste plaats is Dompig nooit uit zijn functie ontheven en nog minder uit Aruba gedeporteerd. Dompig stond in zijn functie- uitoefening bekend om zijn toegankelijkheid,  openheid maar vooral zijn deskundigheid. Zijn vertrek naar Suriname vond plaats na het door hem zelf aangevraagde ontslag, dat hem eervol werd verleend. Zowel minister Rudy Croes alsook de hoofdofficier van Justitie hadden daarvoor hemel en aarde bewogen om hem op andere gedachten te brengen om vooral niet te vertrekken. Het was dus niet de huidige minister Arthur Dowers, die toen de portefeuille beheerde, maar diens voorganger Rudy Croes.

Dat  Dompig hoofdverantwoordelijk is geweest voor het mislukken van de ‘Nathaly Holloway case’ is eveneens pertinent gelogen.  Na de dood of verdwijning van Holloway werd een Hollandse commissaris die goed bevriend was met de vader van Joran van der Sloot belast met het onderzoek naar de roemruchte vermissingszaak. Om diens moverende reden werd het totale onderzoek inclusief het bewust verloren laten gaan van sporen, binnen  drie maanden door deze commissaris van politie onherstelbaar beschadigd.

Aan  Dompig werd toen gevraagd om een revisie-onderzoek naar deze zaak te willen doen, echter toen reeds bleek dat het sporenonderzoek was verdwenen en het te laat was om aan zekerheid grenzende  resultaten te boeken. Bovendien ondervond de revisie-onderzoeker tegenwerking van de Hollandse rechter-commissaris bij het doen van nieuwe zoekingen die reeds danig vertroebeld waren. Saillant detail hierbij was, dat deze rechter-commissaris ten huize van de familie  Van der Sloot was gehuisvest. De vader van Joran van der Sloot, in leven zijnde zelf waarnemend rechter, heeft in dit geheel een uitermate dubieuze rol gespeeld. Het beschermen van zijn zoon stond op de eerste plaats en niet de oplossing van een misdaad en het helpen beschermen van het imago van het toeristisch vriendelijk eiland Aruba.

Tussentijds gelastte justitieminister Rudy Croes een special lands recherche-onderzoek om de onderzoeksfouten van de Hollandse commissaris in kaart te brengen  en zodoende toch nog tot een oplossing van deze sinistere zaak te komen.

Omdat de Hollandse justitiële functionarissen de Engelse taal slecht beheersten, werd  Dompig belast met de perscontacten en wel met name die de Amerikaanse zenders zoals bijvoorbeeld CNN en Fox News betrof. Hierdoor was de naam Dompig de enige die er in de Amerikaanse pers en media werd genoemd en het stagnerend onderzoek onmiddellijk aan hem werd gekoppeld. Tijdens deze perscontacten heeft commissaris Dompig zijn Arubaanse opsporingsmanschappen immer geprezen voor hun correct werken en subtiel afstand genomen van het falende Openbaar Ministerie dat uitsluitend uit Hollanders bestond. Dat dit hem niet in dank is afgenomen is publiek geheim.

Op Aruba heerst er tot en met de huidige dag het idée dat de vermoedelijke dader, de Hollander Joran van der Sloot, door de Hollandse justitiële functionarissen werd beschermd; de hoofdreden waarom het bewijs tegen hem nimmer sluitend is gekregen. Als slotoverweging geef ik hier aan, dat indien Dompig op Aruba incompetent bezig zou zijn geweest, hoe het bestaat dat hij op eigen verzoek eervol ontslag kreeg, de minister van Justitie mr. Rudy Croes zowel de hoofdcommissaris toentertijd, niet aflatend hebben getracht deze Surinamer te behouden voor het Arubaanse politiekorps? En in de laatste plaats, hoe het dan bestaat dat het Land Aruba Dompig bij een in 2010 ontstane vacature voor zijn voormalige post, terwijl hij reeds lang en breed in Suriname werkzaam was, hem benaderde voor een nieuwe diensttermijn?

Deze chronologische weergave van ware feiten, maakt eens te meer duidelijk hoe kwaadaardig het fenomeen politieke oppositie vorm kan worden gegeven. En na dit onderdeel van het ‘I Love Su’-artikel analytisch te hebben ontkleed en de onwaarheden te hebben blootgelegd, moet er met een andere en zeker kritische bril naar het totaal van opgesomde corruptiepraktijken worden gekeken.

Ceuta, 5 april 2013

Clean Files Tribunal

Namens deze,

Roy Raymond de Miranda (secretaris-generaal)

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.