De grondwet maakt in artikel 68 lid 1 sub c melding van het terugroepen van een lid van DNA. De terugroepregeling is door de grondwetgever bedacht om moreel-ethische normen en waarden ook in de Surinaamse politiek te waarborgen. Suriname kent formeel vanaf 1949 een partijenstelsel. Dit betekent dat volksvertegenwoordigers slechts via een politieke partij gekozen kunnen worden.

Daarvoor konden leden voor de Staten van Suriname benoemd worden op basis van hun capaciteit. De historische werkelijkheid is derhalve dat de achterban op de partij stemt en niet zozeer op de personen. Voorbeeld ter illustratie: Als Diana Pokie lid zou zijn van de BVD of de NDP zou zij absoluut niet gekozen zijn in Brokopondo in 2010. Het decreet op politieke partijen geeft in artikel 1 aan wat verstaat wordt onder politieke organisatie.

Beëindiging lidmaatschap DNA
De beëindiging van het lidmaatschap van DNA wordt voor de derde keer een feit.
1.Dhr Kenneth Moenne door overlijden (art.68 lid 1 sub a)
2.Dhr.D.Bouterse door afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden(art.68 lid 1 sub f).
3.En thans dhr W.Ajaiso en Mw.D.Pokie door terugroepen(art 68 lid 1 sub c).

Het is jammer dat  ze nu pas laten blijken dat zij het niet eens zijn met het principe van de terugroepwet binnen onze democratie. Overigens hebben enkele andere deskundigen nagenoeg dezelfde opvatting over de terugroepwet.
De organieke of materiële wet is in 2005 behandeld en aangenomen in DNA. Toen was niets te horen van deze heren en andere deskundigen. Iets dat heel erg opmerkelijk is. De NDP en de VHP hebben toen hun dissidente leden niet kunnen terugroepen omdat er geen materiële wet was.
Het is wel belangrijk dat men zich eerst gedegen laat informeren over een vraagstuk voordat er publiekelijk uitspraken daarover gedaan worden.

De ALV, het hoogste orgaan van de partij, heeft op een niet mis te verstane wijze aan het bestuur de opdracht gegeven tot royement van de leden over te gaan. Dit na diverse pogingen van de partij de toen dissidente leden  om de tafel te krijgen. De reactie op de uitnodigingen van het bestuur zijn ook op papier vastgelegd. In elk geval weet ik dat de druk van de achterban van de partij erg groot was op het hoofdbestuur om tot royement van deze twee leden te geraken.
Lang voor het royement van deze twee leden bestond de facto geen enkel contact meer met de partij die hen gekandideerd had. Vandaag zijn ze Bep-per, overmorgen AC-er, dan hebben ze hun eigen partij opgericht (BP2011) en het feit dat ze ongehoorzaam zijn biedt de wet de mogelijkheid om hen terug te roepen. De indruk die enkele mensen via de pers wekken alsof het bestuur van de ene op de andere dag besloten heeft de DNA-leden terug te roepen,omdat deze andere ideëen op na hebben gehouden, is onjuist.

Wie mag terugroepen?
Het lijkt mij heel logisch binnen ons politiek bestel dat de politieke partij een afgevaardigde naar DNA terugroept. De terugroeping zal uiteraard gebonden moeten zijn aan regels. Geen enkel DNA-lid kan of zal mogen worden teruggeroepen als de belangen van het volk vanuit de visie van de partij gediend worden. Wanneer echter er fundamentele visieverschil bestaat tussen een DNA-lid en de partij,waarbij er schade toegebracht wordt aan de partij, mag die partij wel ingrijpen. Een op democratisch manier goed georganiseerde partij zal absoluut alles moeten doen om intern eerst de verschillen te bespreken. Lukt dat niet, dan kan de dissident uit principiële overweging bedanken of dat de partij hem/haar terugroept.

De partij rekruteert, draagt na bekrachtiging van de  ALV de kandidaten voor en is bevoegd terug te roepen. Ik teken hierbij aan dat wij het eens moeten zijn met de plaats die wij hebben gegeven aan de politieke partij. En zolang wij als land alleen de politieke partij bevoegd achten kandidaten voor te dragen om verkozen te worden tot volksvertegenwoordigers, dienen wij geen enkele vreemde theorieën over de terugroeping op na  te houden. DNA heeft volgens artikel 68 lid 1 sub f van de grondwetgever de bevoegdheid gehad het lidmaatschap van een lid te doen beëindigen.
De grondwet is in het geval van de terugroeping van de twee DNA-leden niet geschonden. De grondwet zelf maakt,  zoals ik eerder heb gesteld, melding van het terugroepen van volksvertegenwoordigers als een van de limitatieve mogelijkheden om het lidmaatschap van DNA te beëindigen.

Als deze twee assembleeleden niet weten wat zij moeten doen, laten ze maar teruggaan naar al die brieven die wij aan hen hebben gericht. De materiële wet die effectuering van deze mogelijkheid mogelijk maakt zijn er. And that means simple: case is closed.
Uiteraard is dit laatste bedoeld voor elke goed democraat. Wie niet horen wil, moet voelen.

Winson,  D

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.