Naar aanleiding van mijn artikel: “Kerk en Staat zijn gescheiden, politiek en religie niet” dat op 18 juni 2012 is verschenen op GFC Nieuws, heb ik  -met nog meer stijgende verbazing de onzin die de heer With schrijft als reactie op dit stuk- gelezen als hij. Ik kan kort zijn van memorie. De heer With hangt al lange tijd (ook in Utrecht -Nederland- waar hij werkte en woonde) de analyticus, de doctorandus, de publicist, de neerlandicus, de betweter en of de zakenman uit. Hij kan alleen maar afkraken, en meer niet. Veel van de deskundigheden en bevoegdheden die hij beweert te hebben, heeft hij helaas niet.

Ik heb niet de precieze getallen opgesomd omdat we inmiddels al in 2012 leven! De gegevens zijn van de volkstelling 2004. Daarvan zijn veel gegevens door een brand verloren gegaan. Met de aanstaande volkstelling hebben we wellicht meer actuele gegevens. Daarom heb ik voor “ongeveer” gekozen. Ik ga ook niet schrijven wat meneer With wil en of wenst dat ik moet schrijven, want ik heb recht op mijn eigen mening die ik overigens goed onderbouw. Ik denk dat deze heer meer moet lezen, en wijsheid moet vergaren om te begrijpen wat ik bedoel. Vooral om de parallellen die getrokken worden te begrijpen.

Het is onmogelijk om al de bijkomstigheden en bijzaken die With beschrijft in een artikel aan de orde te stellen. Ik ben niet bezig met een proefschrift. Kom nou! De redacties van onze mediahuizen eisen dat er compact wordt geschreven. Dat ik daardoor een lapidaire schrijfstijl heb, is jammer. Ik krijg echter sterk de indruk dat deze zogenaamde “wijsneus” de inhoud van dit artikel totaal niet begrijpt. Daarom heeft hij het maar driekwart gelezen, en zo zijn flauwekul geuit. Natuurlijk om af te kraken en te ruziën! Maar bij mij komt hij niet ver -ook al gebruik ik niet al mijn academische titels- zoals hij dat doet om te imponeren en of te pochen.

De Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een gedragstherapie die zich richt op het veranderen van het denken en het handelen. Daardoor wordt het mogelijk om psychisch beter te functioneren. De therapie is ontwikkeld door Albert Ellis. Naar aanleiding van de vele, vaak ongenuanceerde en ongefundeerde kritiek van deze man, had ik hem allang willen adviseren om deze therapie te ondergaan. Het telkens rationaliseren en ontkennen van With vloeit voort uit zijn brein, en dat geeft hem geen zelfvertrouwen. De RET stelt ook dat gevoel en gedrag in belangrijke mate worden bepaald door onze gedachten. Wellicht heb ik iets niet genuanceerd genoeg uitgediept, dan verwacht ik dat een lezer daar wat achtergrond informatie over gaat inwinnen, en niet zo emotioneel en navrant reageert. Ook ik ben maar een mens, en heb mijn beperkingen, net zoals With.

Vermijdingsgedrag kan ook voortkomen uit perfectionisme. Perfectionisten stellen hele hoge eisen aan zichzelf, waardoor ze steeds boven hun kunnen moeten presteren, en op hun tenen moeten lopen. Ze beginnen daardoor soms niet aan taken waarvan ze denken dat ze die niet in een keer goed doen. De basisvraag is: “Doet iemand wat hij diep in zijn hart wil doen? Of doet hij dat niet, omdat hij zichzelf tegenhoudt?” Ik ken de heer With persoonlijk, alhoewel ik hem lang niet heb gezien. Het is niet mijn gewoonte om publiekelijk tegen iemand te ageren die ik ken. Ook al maakt hij fouten! Deze hobby kan ik helaas niet delen met With.

Ik verwacht dat de heer With de kerken, moskeeën en mandirs bezoekt om zelf vast te stellen dat de secularisatie ook in ons land goed heeft toegeslagen. Dat Julian With als lezer aan bepaalde informatie “niets” heeft, weergeeft ook enigszins zijn niveau van denken alsmede zijn gedachten. Mijn artikel is beslist geen “doorwrochte analyse” omdat die kwalificering door With wordt gebruikt, en voor zijn rekening is. Het is zijn probleem! Nu heeft hij een probleem er bij.Ik verzoek hem het hele artikel te lezen, en daarna wat achtergrondinformatie in te winnen. Ik verwacht dan dat ik niet in dupliek hoef te reageren zoals de RET dit indiceert! Want deze “krabbenmentaliteit” van With is mij bekend in Suriname. Alleen denk ik dat With het bij mij aan het verkeerde eind heeft. Daarom zegt het commentaar van deze “curieuze” scribent mij ook niets. Probeert u maar eerst zelf een artikel te schrijven, dan zult meer respect tonen voor hen die dat initiatief wel nemen in plaats vanuit een “katheder” te vertellen wat wel en niet moet! En tenslotte heer With: “Wetenschappelijk onderzoek waarmee u zo vaak schermt, hoeft niet altijd de maatstaf te zijn voor alle wijsheid”. Ook wetenschappelijk onderzoek kent zijn beperkingen. Overigens regent het van taal- en spelfouten in de analyses van With, waar ik liever niet op in wil gaan, omdat ik dat zeer badinerend vind.

Robby Roeplall

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.