“Suriname staat voor onmiskenbare uitdagingen die zijn unieke karakter bedreigen. Als laaggelegen kuststaat is Suriname gevoelig voor natuurrampen en klimaatverandering. Schattingen suggereren dat een stijging van de zeespiegel met 1 meter meer dan 6,4 procent van het BBP van Suriname, 7 procent van de bevolking en 5,6 procent van de landbouwgrond zal treffen. Inheemse- en marrongemeenschappen lopen gevaar vanwege hun economische situatie en ligging in afgelegen gebieden waar in het verleden extreme droogte en overstromingen zijn opgetekend. Het negeren van deze realiteit kan leiden tot ernstige menselijke en economische slachtoffers.” Dit staat in het IDB-rapport (Inter-American Development Bank) ‘State of the Climate Report, Suriname’ van de ‘Climate Change Division’. 

Gevaren voor landbouw

“De landbouwsector wordt beïnvloed door veranderingen in neerslag, hardere wind, zeespiegelstijging en hogere temperaturen, waaronder hittegolven. De vier subsectoren worden niet in gelijke mate getroffen. Visserij wordt het meest getroffen door toename van neerslag, harde wind en temperatuur. De gewasproductie wordt het meest beïnvloed door toenemende neerslag, sterke wind, die vooral bananen treft, en de stijging van de zeespiegel die van invloed is op irrigatie en dus de rijstproductie. Planten (bloemen, sierplanten en ander fruit) worden het meest beïnvloed door veranderingen in neerslag, zeespiegelstijging en temperatuurstijgingen. Vee wordt het meest getroffen door veranderingen in neerslag, zeespiegelstijging en temperatuurstijgingen”, aldus het rapport. 

Overstromingen

In het geval van planten, vissen en vee kunnen effecten leiden tot hogere productiekosten en voedselprijzen en een lager concurrentievermogen. “Overstromingen veroorzaakt door toename van neerslag, zeespiegelstijging en golven kan direct opbrengstverliezen en schade aan planten veroorzaken. Er zijn tussentijdse negatieve effecten van overstromingen zoals de toename van plantenziekten, erosie van landbouwgrond en de verwijdering van bodemvoedingsstoffen en landbouwproducten zoals meststoffen en pesticiden. Het binnendringen van zeewater door golven en zeespiegelstijging vermindert de kwaliteit van zoet water, wat leidt tot opbrengstverliezen voor planten, aangezien zoutgehalte een negatief effect heeft op de plantenfysiologie. Verzilting vermindert ook de mogelijkheden voor kunstmatige irrigatie, wat vooral belangrijk is voor rijst.” 

Droogte op komst

Het rapport geeft aan dat droogte veroorzaakt door afname van neerslag en temperatuurstijgingen direct kunnen leiden tot opbrengstverliezen van planten en bijkomende tussentijdse effecten veroorzaken, zoals een toename van bosbranden en minder kunstmatige irrigatie. “Om de productie op peil te houden, moeten nieuwe middelen worden ingezet om planten te beschermen tegen bosbranden en kunstmatige irrigatie aan te brengen. Droogte in gebieden waar vervoer over rivieren het belangrijkste vervoermiddel is, kan de omstandigheden verergeren, zoals het onbevaarbaar maken van rivieren.”

Veeteelt en visserij

“Wat de veestapel betreft, heeft de sector vooral te lijden van temperatuurstijgingen en hittegolven, wat direct resulteert in een lagere productiviteit van de veestapel. De visserijsector heeft te lijden onder de toename van neerslag en temperatuur, die de waterkwaliteit van rivieren aantasten en leiden tot zuurstoftekort. Zuurstoftekort en hoge watertemperaturen veroorzaken de dood van vissen.”

Productiekosten

“De verschillende gevaren en tussentijdse effecten veroorzaken een afname van de plantaardige en dierlijke productie, wat leidt tot hogere productie- en transportkosten, wat allemaal leidt tot hogere voedselprijzen. Stijgingen van de voedselprijzen leiden tot een groter risico op voedselonzekerheid en tasten het concurrentievermogen op internationale schaal aan. Een hoger risico op voedselonzekerheid wordt ook veroorzaakt door afname van de plantaardige en dierlijke productie in het geval van zelfvoorzienende boeren.”, aldus het rapport

De wijken die schade lijden

“Over het algemeen zal de blootstelling het hoogst zijn in de wijken waar huishoudens zich toeleggen op de landbouw. Landbouwgrond en vee worden mogelijk beïnvloed door klimaatverandering. Het risico van voedselonzekerheid is waarneembaar voor kleine boeren van planten, vee en aquacultuur die voor hun voeding afhankelijk zijn van hun eigen productie. Ze ondervinden ook de economische gevolgen van productieverliezen en hogere productiekosten. Het risico op voedselonzekerheid is groot voor mensen met een laag inkomen en voor mensen die al voedselonzekerheid hebben. Bovendien betreft het risico van voedselonzekerheid mensen die op boerderijen werken, aangezien boerderijen het loon van hun werknemers kunnen verlagen of het aantal werknemers kunnen verminderen als gevolg van productiedalingen of minder financiële middelen om ingehuurde werknemers te betalen. Mensen die voorheen op boerderijen werkten, hebben misschien niet de financiële middelen om voedsel in voldoende hoeveelheid en kwaliteit te kopen, vooral als de voedselprijzen stijgen”, zo staat in het IDB-rapport.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.