De hindoes over de hele wereld, dus ook in Suriname, vieren Holi Phagwa groots. Wij leven in een multi-etnische en in een multiculturele samenleving. Respect voor elkaars cultuur, maar vooral voor elkaars godsdienst is van eminent belang. Kort na de verkiezingen van 1969 heeft de regering een grote daad verricht door de integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen meer inhoud te geven. De VHP/PNP regering heeft de Hemelvaart en de Tweede Pinksterdag vervangen door Holi Phagwa voor de Hindoes (in het voorjaar) en de Islamitische Ied-Ul- Fitre (in het najaar) als nationale feestdagen (zie G.B. 1970 no 27).

Politieke durf Vandaag de dag vindt men deze twee feestdagen normaal, terwijl mr.Jagernath Lachmon, Ramdien Sardjoe, dokter Alwien Lachmiepersad Mungra, mr.dr.drs. Jnan Hansdev Adhin, prof. mr.dr. Frits Eduard Mitrasing, mr. Moestava Shaukat Ali Nurmohamed, ir.George Dewendreesad Hindori, dr. Radjnarain Mohanpersad Nannan Panday, drs. Hans Prade, dr.Jules Sedney en anderen lange gesprekken gevoerd hebben om de andere Surinamers te overtuigen van het belang van deze twee nationale feestdagen. Na meer dan veertig jaren merken wij bij straatinterviews dat grote groepen Surinamers niet veel kunnen vertellen over de diepere betekenis van deze feestdagen. Andere landgenoten moeten wij deelgenoot maken van deze feestdagen en hen de diepere betekenissen bijbrengen.

Holi of Phagwa (Hindoefeestdag) Het Holi of Phagwa-feest is afkomstig uit India. De Hindostanen die sinds 1873 als contractarbeiders naar Suriname gebracht werden, hebben dit feest meegenomen. De oorsprong hiervan ligt in de natuur, de religie, de mythologie en de historie van de hindoes. Holí wordt dan ook in samenhang met een reeks van gebeurtenissen gevierd. Een feest houdt een boodschap in.

Het Holífeest symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht op waarheid. Holí accentueert en bevordert universele menselijke waarden als goedheid, waarheid, oprechtheid, eerlijkheid, liefde, rechtvaardigheid, moraliteit, ethiek, reine levenswandel, harmonie, rust en vrede. Zij wil de mens herinneren aan zijn plichten en rechten. Holí of Phagwa is een lente-, nieuwjaars-en overwinningsfeest. Het nieuwjaar van de Hindoe valt gewoonlijk in maart (de maand cait).

Historische /mythologische achtergrond van Phagwa Het verhaal van Prahlad Heel lang geleden regeerde in India een machtige koning, Hiranyákashipu. Hij was rechtvaardig en trouw en God Shiva was zijn lievelingsgod. Na een strenge en langdurige vastenperiode verkreeg hij de gave van de Almachtige, dat mens noch dier hem zou kunnen doden. Nu voelde de koning zich oppermachtig en waande zich een godheid op aarde. Zijn onderdanen moesten hem voortaan als een God vereren in plaats van Vishnu en Shiva. Maar velen weigerden dit bevel uit te voeren.

De goddeloze koning liet deze “ongehoorzame” mensen vervolgen en martelen. Ook zijn jeugdige zoon Prahlad gaf geen gehoor aan het bevel van de koning, zijn vader, doch bleef zijn geliefde Vishnu vurig aanbidden, het pad van de Satyagraha (de edele waarheid) volgend. Vergeefs probeerde Hiranyákashipu de jonge prins tot andere gedachten te brengen. Uiteindelijk gaf hij zijn dienaren de opdracht de jongen om het leven te brengen, doch Prahlad werd steeds door zijn devotie gered.

Holika, een zuster van de koning, koos de zijde van haar broer en omdat zij een wondermiddel tegen vuur bezat, kwam zij met een eng voorstel; Prahlad moest met haar op een brandstapel. Een groot wonder gebeurde: Prahlad werd gered, omdat hij Vishnu met toewijding vereerde en de mensen vriendelijk gezind was. Zijn tante kwam in de vlammenzee om. De koning geraakte in razernij en probeerde zijn zoon eigenhandig te doden. Op dat moment verscheen Vishnu in de gedaante van half mens-halfleeuw (Narsingh) en doodde de wrede koning.

De betekenis van Holi of Phagwa

Zoals het jaar onderscheiden wordt in aangename en onaangename seizoenen, zo kent het leven goede en slechte tijden, aangename en onaangename momenten, perioden van voorspoed, welvaart, recht waarheid en hoop, afgewisseld met perioden van tegenspoed, crisis, onrecht, chaos en wanhoop. De mens neigt van nature naar het kwade, maar wordt daarom opgeroepen steeds recht en waarheid te betrachten, goed en oprecht te handelen, gerechtigheid te bevorderen en in eenheid en vrede met zijn medemens in goede verstandhouding en wederzijdse begrip te leven. Aldus wordt een leefbare wereld bevorderd waarin de mens zonder angsten kan leven tot geluk en welzijn van een ieder en van de totale gemeenschap. “Subh Holi”

Hardeo Ramadhin

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.