Het DNA-lid Asiskumar Gajadien heeft in een brief aan president Desi Bouterse zijn bezorgdheid geuit over de gunning van een bouwproject aan BroadHomes Industrial International Co. Ltd. De regering heeft op 30 september 2013 een aannemingsovereenkomst heeft getekend met het bedrijf voor “Design and Construction on Initial Project of 150 Suits of Residential Houses in Suriname“ voor USD 4.050.000. Het project is onderhands gegund en is de werkwijze in strijd met de geldende comptabele regels. Gajadien wil weten als het correct is dat aan de aannemer vrijstelling van invoerrechten op de import van materialen/goederen wordt verleend, waarbij de waarde van de te importeren materialen/goederen het bedrag van het contract vele malen overschrijdt. Ook wil hij weten waarom aan de aannemer allerlei voorzieningen zijn toegekend, zoals een voorschot van 40 % zonder bankgarantie, tien hectare terrein, vrijstelling van invoerrechten, terwijl met de aannemer marktconforme prijzen (USD 400,- per m2) voor de bouw van de woningen wordt overeengekomen. Onderstaand de vragen van Gajadien aan president Bouterse: 1. Wat zijn de redenen dat het in het Huisvestingsplan onder hoofdstuk II.5 (Figuur 3), opgenomen Actieplan (waaronder het Wettelijk Kader, de Huisvestingsautoriteit, het Nationaal Woningbouwfonds, het Nationaal Garantiefonds, de Hypotheekbank, de Woningbouwcorporaties en de verzelfstandiging van de Stichting Volkshuisvesting) nog niet is gerealiseerd? 2. Hoe vindt de staatscontrole op de aanwending van onroerend goed voor volkshuisvesting plaats? 3. Is het waar dat de regering ten behoeve van dit project een stuk terrein ter grootte van bijkans twintig hectare te Okrodam, Weg naar Zee, heeft gekocht van een particulier? Zo ja, hoeveel is betaald voor dit terrein en onder welke condities is dit terrein verkregen? 4. Is het waar dat conform artikel 7.2 van het contract tien hectare van dit terrein gegund wordt aan de aannemer voor o.a. het opzetten van woningen en panden voor commerciële doeleinden? 5. Waarom is de vereiste missive van de Raad van Ministers en de bijbehorende afwijkingsresolutie ten behoeve van eerdergenoemd contract niet opgestuurd naar De Nationale Assemblee? 6. Wat is de reden voor het afwijken van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding van genoemd project? 7. Waarom is de keus gevallen op de aannemer Broad Homes Industrial International Co.? 8. Waarom wordt volgens artikel 1.7 van genoemd contract een voorschot van 40% van de aanneemsom aan de aannemer betaald, terwijl volgens de UWS 1996 een voorschot van 10% gangbaar is? 9. Welke dekking heeft de aannemer geboden voor het ontvangen voorschot? 10. Is het niet riskant dat de aannemer 70% van de contractsom (artikel 1.7.3 van het contract) uitbetaald krijgt zonder dat hij een woning heeft opgeleverd? 11. Waarom is gekozen voor arbitrage in China bij eventueel dispuut tijdens de uitvoering van het contract? 12. Is voor de financiering van dit project een lening afgesloten? Zo ja, bij welke instelling en wat zijn de leningscondities? Is de lening geregistreerd bij het Bureau voor de Staatsschuld en bij de Rekenkamer? 13. Is het correct dat aan de aannemer vrijstelling van invoerrechten op de import van materialen/goederen wordt verleend, waarbij de waarde van de te importeren materialen/goederen de contractsom vele malen overschrijdt? 14. Waarom worden aan de aannemer allerlei voorzieningen toegekend, zoals een voorschot van 40 % zonder bankgarantie, tien hectare terrein, vrijstelling van invoerrechten, terwijl met de aannemer marktconforme prijzen (USD 400,- per m2) voor de bouw van de woningen wordt overeengekomen? 15. Vindt u het billijk dat lokale aannemers niet in aanmerking zijn gekomen voor de bouw van woningen onder soortgelijke condities? Gajadien wil verder weten wanneer de president de externe controle instituten, zoals de CLAD en de Rekenkamer, zal vragen om een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de bestedingen en gunningen op de ministeries, in het bijzonder op het ministerie van Openbare Werken. Tenslotte vraagt hij wanneer de gunningen en bestedingen getoetst zullen worden aan de “geldende wettelijke regels, waaronder de Comptabiliteitswet en de Begroting, om uw belofte voor een corruptievrije regering na te komen”, aldus Gajadien.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.