Vrijdagavond werd door het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente een structurenvergadering bijeengeroepen, die als doel had de structuren te informeren over het verloop van de Uniteitsvergadering van afgelopen mei in Tanzania. De vergadering, die van 18:30 uur tot 22:00 uur plaatsvond in de Grote Stadskerk, werd bijgewoond door 45 vertegenwoordigers van gemeentebesturen en regionale besturen van de diverse gemeenten en regio’s, voorgangers, pastorale medewerkers, vertegenwoordigers van diensttakken en werkorganen van de EBGS. Het hoofdonderwerp van gesprek was de behandeling van de kwestie ‘Stuiting verkoop Warenhuis Kersten’ door het bestuur van de Broeder Uniteit. Na inleidingen van praeses Renold Pansa, die de Uniteitsvergadering volledig bijgewoond heeft en de broeders Clifford Marica en Hesdie Zamuel, die alleen voor een presentatie over de kwestie Kersten op de vergadering waren, werden diepgaande vragen gesteld. De algemene conclusie van de vergadering was, dat de zaak die door de Provincie Suriname op de agenda was geplaatst, niet naar behoren is behandeld. De toegemeten tijd om na de presentatie in te gaan op vragen van de overige provincies was onvoldoende. Verder was het de technische commissie, die speciaal naar Tanzania was afgereisd om de zaak te bepleiten niet toegestaan om het pleidooi van de Moravian Church Foundation over de verkoop van Warenhuis Kersten bij te wonen. Op grond van de gang van zaken werd staande de vergadering een motie opgesteld, waarin bij het Provinciaal Bestuur der EBGS wordt aangedrongen op het onmiddellijk opeisen van de koopovereenkomst bij de verkopende instantie. Verder wordt het Provinciaal Bestuur geacht actie te ondernemen om de bij Synodebesluit toegezegde aandelen van Kersten, die de EBGS Provincie Suriname rechtens toekomen zo spoedig mogelijk te effectueren. In een brief die maandag naar het Uniteitsbestuur zal gaan, met een afschrift naar alle overige provincies van de Broeder Uniteit moet het Provinciaal Bestuur haar diepe teleurstelling uiten in de manier waarop de kwestie stuiting verkoop Warenhuis Kersten behandeld is en aangeven dat Suriname zich niet bij het besluit tot verkoop zal neerleggen. Het Provinciaal Bestuur heeft haar werkarmen opgeroepen om vóór het verstrijken van de deadline krachtige acties voor te bereiden en uit te voeren om de directie en de Raad van Commissarissen van Kersten, de Moravian Church Foundation, de kopers van het pand en de Unity Board duidelijk te maken dat de EBGS tot het uiterste zal gaan om de verkoop van het Warenhuis Kersten terug te draaien. De motie werd met algemene stemmen aangenomen en door de vergadering officieel aan praeses Pansa overhandigd. Namens het Provinciaal Bestuur accepteerde de praeses de motie onder dankzegging voor de brede ondersteuning van de kwestie stuiting verkoop Kersten vanuit de structuren. De EBGS strijdt biddend verder!

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.