De leiding Regionale Gezondheidsdienst(RGD) heeft de disciplinaire maatregelen tegen een drietal artsen teruggedraaid. De Vereniging van RGD Artsen voert sinds afgelopen maandag actie tegen de jongste besluiten van de directie. Het werk werd neergelegd en kwam de dienstverlening in gevaar.

Onderstaand een deel van het schrijven van de directie van de RGD:

“Aangezien de leiding van de stg. Regionale Gezondheidsdienst(RGD) het algemeen belang vooropstelt, waarbij er aan de medische dienstverlening naar de patiënten toe zeer veel waarde wordt gehecht, wordt u hierbij in kennis gesteld dat tegemoet wordt gekomen aan uw verzoeken.

1. Ten aanzien van de besluitvorming van Drs. S. Mahabier wordt dezerzijds aangegeven dat per heden tegemoet wordt gekomen aan het verzoek tot mutatie van de RGD poli Latour. Hierbij zal een nader te bepalen standplaats worden aangewezen.

2. Met betrekking tot de maatregelen die zijn gericht op een schorsing van Drs. V. Jhari wordt dezerzijds aangegeven dat per heden tegemoet wordt gekomen aan het verzoek tot intrekking van de schorsing. Hierbij zal aan hem schriftelijk worden aangezegd om bij de voortzetting van zijn werkzaamheden handelingen die de dienstverlening kunnen verstoren ten vervolge na te laten.

3. Ten aanzien van de maatregelen die gericht zijn tegen Drs. Manna, wordt hierbij aangegeven dat ertoe zal worden overgegaan tot heroverweging van de besluitvorming. Bij deze heroverweging zal Drs. Manna de gelegenheid worden geboden om zich binnen 7 dagen schriftelijk te verweren ten aanzien van de geconstateerde onregelmatigheden en bevindingen. De heer Drs. Manna zal alsdan binnen 14 dagen in kennis worden gesteld, omtrent het vernieuwde besluit van de RGD directie, zulks met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire regelingen en bepalingen.

De leiding van de RGB wenst hierbij met nadruk aan te geven dat de voornoemde besluitvorming primair vanwege het algemeen belang is genomen en de voortzetting van de dienstverlening naar de patiënten van eminent belang wordt geacht.

Nu tegemoet is gekomen aan de wenselijkheden van partijen, lijkt het de directie goed dat per ommegaande de werkzaamheden hervat”.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.