De Politieke wolven

Politiek gaat over besluitinitiatie, besluitvoorbereiding, besluitvorming besluituitvoering en besluitimplementatie over issues die op de politieke agenda staan, waarvoor politici een mandaat hebben door en tijdens de verkiezingen; decennia lang hebben politici, op basis van het raciale discrepantie conceptuele model(verdeel en heers politiekbeleid van kolonisten) aan de macht weten te komen en blijven.

Deze politieke conceptuele maatschappelijke spanningsmiddenveldmodel werd en wordt tot op de huidige dag gehanteerd, voor de handhaving van de eigen politieke ordening, zonder dat de politieke uitvoerders zich zorgen behoeven te maken over de werkelijk onderliggende issues, die van hen de zo hoog nodige aandacht vergen die hen tot actie verleiden.

Het veel belovend effect van de onafhankelijkheidsvaliditeit, die meer vooruitgang moest brengen in de Surinaamse Bewustwordingsproces en moest bijdragen aan de eensgezindheid van Natievorming bleek en blijkt tot op de huidige dag nog steeds in prille ontwikkeling.

Want wat bewust heimelijk en geruisloos verzwegen, onbehandeld en niet onderhandeld werd tijdens de soevereiniteitsoverdracht was en is de nagelaten arbeidslonen die betaald moesten worden voor het verzwegen, totale slavenloon verdiend uit slaven- en contractarbeid van die arbeidsverleden.

De academische vraag is nu hoe verkrijgen bestuurders van burgers het burgerlijk vertrouwen terug in die hernieuwde soevereiniteitsvaliditeit zonder hen met subtiele woordspelingen de vrees aan te jagen het land liever te verlaten?

De koloniale heersers en politieke en ambtelijke gezagdragers zijn zo slim(?) of liever heimelijk stil geweest om noch over een redelijk rechtvaardige en legitieme vergoeding voor de nazaten uit bovenbedoelde slavernijverleden, noch voor de nazaten van arbeidscontracten willen of kunnen praten.

Zelfs de AOW, was teveel om als gebaar van verbondenheid en eensgezindheid aan voormalige rijksgenoten te schenken. Plunderen, graaien en zelfzuchtigheid was en is het devies!!!

Geen enkele instantie of spreekbuis heeft zich geroepen geacht, om over zulke onderwerpen een volksraadpleging te houden, uit vrees voor de uitholling en handhaving van de eigen positie.

De gezagdragers uit het conceptuele maatschappelijk spanningsmiddenveldmodel van Paramaribo konden zodoende alleen zorgen voor eigen machtshandhaving op basis van de banden met het cliëntisme danwel de nagelaten patronage politiek.

Baas in eigen huis

Het is essentieel dat Surinamers, van elke groep en kleur het werk die is blijven liggen zelf moeten willen opknappen, met eigen middelen en materialen van eigen bodem, met de aanwezige technische brainstand, technici van eigen bodem, eigen economen van elke geboren Surinamer.

Er kan een casestudy van dit alles worden gemaakt en bij het vooropgestelde vermoeden op basis van een negatief uitkomst oordelen dat het niet zal lukken.

Maar anderszins kan je ook een tijdschema voor uitgewerkte plannen opstellen volgens welke je schematisch geplande project uitvoert en afwerkt.

Een plan opstellen is niet het probleem op zich, je moet wel goed doorgedacht hebben wat respectievelijk door en voor de omgeving gewenst en nuttig is en waar, hoe en wanneer het nut naar gebruik en bruikbaarheid dringend verlangd wordt en gewenst is.

Toen Abraham Crijnssen de Engelsen verdreef, verkoos hij Fort Zeelandia op de schelprits als uitkijkpost tegen eventueel binnenkomende vijandelijke schepen en daarbij zijn de restanten sindsdien als stille getuigenissen van gebleven.

Beschrijving conceptuele model De Kustlijn(an approach)

8 km dijk voor Weg naar Zee beschermen tegen oprukkende Oceaan kan nooit genoeg zijn!!! Wat is blijven liggen is de verbetering van de kustlijn(skyline) van de Surinaamse rivieren.

De kustlijn die wezenlijk van belang is als vastgestelde demarcatielijn die bescherming moet bieden tegen het opkabbelend water, dreigt het onderspit te delven vanwege de gronderosie veroorzaakt door de oceanische golfafslagen enerzijds; en anderzijds de afwezigheid van het kanaliseren van de golfafslagen van het opstuwende oceaanwater die bij hoogwaterstand ruime gelegenheid moet worden verschaft zich te verplaatsen over een voldoende mate van vrije spreidingsruimten. Hoe breder het aangelegde kanaal voor de golfslag hoe beter de verplaatsing en spreiding van de golfafslag. Het spreekt van zelf dat bijvoorbeeld bij het sluisje nabij het vissersplaatsje annex de pagode bij Weg naar Zee kan duidelijk worden gezien dat er bedijking moet plaatsvinden.

Bovendien kunnen deze kademuren op zo’n kustlijn voorzien worden van diepe kelders, die ook nog kunnen dienen als parkeergelegenheid waarop een autoweg kan worden geprojecteerd met windmolens en ruimte voor havenfaciliteiten.

Deze gedachtegang van kelders t.b.v. parkeergelegenheid kan ook worden toegepast langs de Suriname rivier en gedeelten waar het verkeer voor onophoudelijke stremmingen leidt.

Het voordeel van deze damwandkeldermethode is ruimte besparing en ontlasten van de binnenstad van overtollige parkeerders. In combinatie met een trein en metro als openbaarvervoer, is de stedelijke verkeersmobiliteit terug te dringen door hogere heffingsnormen te hanteren voor het parkeren in de binnenstad, terwijl dat voor de parkeerkelders, naar verhouding als norm lager moet liggen.

De huidige deels overwoekerde en elders eroderende kustlijn moet waar nodig zodoende om te toveren zijn tot een attractievere locatie, die verder kan worden ontwikkeld ter vervulling van havenfaciliteiten voor de opslag van goederencontainers en zodanig ingericht zodat die functioneel als trekpleister dient voor bevolking en toeristen om er langer te willen verpozen. Het plegen van een esthetische afwerking is derhalve een must zodat die aanleiding geven tot massaal opzoeken van die rustieke verpozing van een afkoelend briesje bij het water tegen de zonnige hitte.

Door de kustlijn te voorzien van diepe betonfundering en langdurig waar nodig te verstevigen met een mengsel van b.v. klei, scherpzand, kalk, zand, stenen en wapening ontstaat een gedegen waterkering tegen het oceaanwater.

Uit de eigen ontwikkelde stenenfabriek en cementmengsel, wordt zodoende de noodzakelijke bijdrage geleverd aan de kustbeveiliging tegen het opkabbelend water.

Bovendien bieden de kunstbouwwerken waaraan het eigen arbeidsvolk zelf de bijdrage hebben geleverd, iets van trots en meerwaarde, waarop het volk met enige genoegen op terug kan zien.

Met de massale deelname van Surinamers aan zulke projecten, neemt de vaardigheid, kennis, kunde en waardigheid alleen maar toe, waarop die met trots naar zal kunnen terugverwijzen.

De trots van Egyptenaren, Romeinen, Grieken, Duitsers, Fransen, Engelsen, Chinezen, Japanners, Nederlanders, e.a. vloeit o.a. voort uit de trots de eigen bouwwerken met hun eigen kennis, toegepaste techniek, kennis, kunde en middelen uit de natuur te hebben ontwikkeld.

Wanneer het bouwen, en alles wat er mee samenhangt, als issue hoog op de politieke agenda komt te liggen kunnen we de specifieke infrastructurele processen zodanig structureren en sturen, dat die zich positief moeten kunnen ontwikkelen.

Een begin maken met een civiele dienstplicht in Suriname zou een middel zijn, om mensen voor dit soort bouwwerken te rekruteren door die een civiele opleiding aan te bieden voor een onbepaalde dienstperiode, geldend voor elke gezonde en fitte Surinamer.

De rekrutering als middel maakt, ook het saneren van ambtenarencorps uit het zwaarlijvige overheidsapparaat makkelijker tot een proportioneel hanteerbare, zodat die efficiënter en effectiever kan opereren.

Aanvullend hierop, kan de Surinaamse overheid opnieuw de Grenspolitie invoeren, ter verrichting van nuttige, onderhouds- en herstel, beveiliging- en bewakingswerkzaamheden.

Bovendien, ontstaat op deze wijze de mogelijkheid om nuttige civiele werken en bijkomende herstelwerkzaamheden zowel op het land als aan de binnen en grensrivieren te combineren met bewakingsactiviteiten. Andere civiele werkzaamheden omvatten, tunnels, bruggen, viaducten, aquaducten, sloten, wegen, speeltuinen enz. Met de ontplooiing van zulke activiteiten, kan Paramaribo en de districten eindelijk na jaren wederom op de schop, dan heeft de Surinamer eindelijk een onwisbaar korte en lange termijn geheugen ontwikkeld, om trots op te zijn.

Verbetering van de volksgezondheid en hygiëne in het algemeen zin kan plaatsvinden door:

1. goede afvoer mogelijkheden te creëren,

2. een goed werkend rioleringsstelsel.

3. aanleg van veel mogelijk ondergrondse kabels, leidingen en parkeerruimten,

4. boezems begrensd aan ringwegen, voor af te voeren afvalwater, naar verder gelegen zuiveringsbassins met de nodige zuiveringsinstallaties.

5. in het bezit zijn van eigen smeltovens, fabrieken en recycling faciliteiten gaan ontwikkelen teneinde te voldoen aan eigen burgerlijke behoeften; bij een overschot aan kwantiteit en kwaliteit komt de omliggende regio en daarbuiten pas dan in aanmerking voor producten van eigen bodem.

Publicist: A.H.Tjauw-A-Hing/ tjauwa@gmail.com

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.