Op vrijdag 6 juni 2014 verscheen er wederom een leugenachtig verhaal van de persoon die zich valselijk uitgeeft als Henk Pinas. En opnieuw wordt uw medium door die crimineel bevuilt. Nog maar twee weken geleden heeft betrokkene mij door middel van smaad, laster en belaging ook via uw medium getracht door het slijk te halen. Dit figuur zijn of haar handelen is duidelijk politiek gemotiveerd. Zijn/Haar artikel “Complot Theorie” werd bereids door mij ontzenuwt als te zijn vulgaire smaad, laster en belaging, de reden waarom er bij de procureur generaal van de Republiek Suriname door mij een strafklacht werd ingediend. Voor de goede orde, heden ontving ik een brief van de Procureur Generaal van de Republiek Suriname, mr. Subash Punwasi waaruit blijkt dat “Henk Pinas” zijn aangetoonde smaad laster en belaging onder dossiernummer SPG 522/14 staat geregistreerd. De dato 2 juni 2014 werd op last van deze magistraat bevel gegeven tot onderzoek c.q. vervolging. Dit dossier werd ter hand gesteld van De Commandant van de Regio Paramaribo, de hoofdinspecteur van politie, de heer G. Roosenhoff, bureau Keizerstraat. “Henk Pinas” zijn/haar artikel over “Complot theorie” is bereids door mij ontzenuwt als triviale laster, smaad en leugen. In dit nieuwe smaadschrift, bedient “Henk Pinas” zich wederom van aantoonbare leugens, smaad en laster. Geheel bezijden de waarheid koppelt “Henk Pinas” mij aan de Stichting Kleurrijk 7 juni die in het geheel niets te maken heeft gehad met mijn persoon, de Stichting Kleurrijk Voetbal, later Mondiaal Kleurrijk Voetbal geheten, noch met de omgekomen kleurrijkvoetballers en hun technische begeleiding. Voor de goede orde, eerstgenoemde stichting herdenkt jaarlijks te Amsterdam alle slachtoffers van de SLM Vliegramp, terwijl Mondiaal Kleurrijk Voetbal zich specifiek richtte op de herdenking van sec het Kleurrijk Elftal met haar begeleiders. Zulks hebben wij gedurende 10 jaar in verschillende grote steden in Nederland op een bonafide en buitengewoon succesvolle wijze gedaan. 16 regionale Kleurrijk senioren teams traden tegen elkaar in de voetbalarena, terwijl ook 8 junioren elftallen streden om de Kleurrijk Memorial Cups en andere prijzen die te winnen waren. Het landelijk memorial Kleurrijk Voetbaltoernooi is al deze jaren een begrip geweest in Nederland. Het resultaat van deze toernooien was daarom dan ook dat menig kleurrijk voetballer contracten wisten te verdienen binnen verschillende Betaalde Voetbal Organisaties in Europa. De Stichting Kleurrijk Voetbal bestaat sinds 1984 en de naamsverandering vond in 1992 plaats. Sinds het laatstgenoemde jaar werd ook Octrooi van het Benelux Merkenbureau verkregen voor het exclusief gebruiken van de naam Kleurrijk in relatie tot voetbal. Door dit depot is het daarom ook mogelijk om mensen of organisaties die deze naam wensen te gebruiken, een verbod daartoe op te leggen, in gebreke waarvan zij in rechten kunnen worden aangesproken. Dit laatste voltrok zich in 1999 toen de Stichting Kleurrijk 7 juni in vereniging met de Suriprofs, het gedeponeerde merk zonder onze toestemming wenste te misbruiken. En dit terwijl wij als organisatie zelf bezig waren met het voorbereiden van het 2e lustrum van het memorial gebeuren. Bij dat evenement zou het nieuwe Kleurrijk Elftal het in een mini toernooi opnemen tegen de AFC Ajax en de FC den Bosch. Als gevolg hiervan ontstond er een gigantisch conflict tussen de stichtingen Mondiaal Kleurrijk Voetbal, en de Stichting Kleurrijk 7 juni die op hetzelfde tijdstip een benefiet wedstrijd wenste te organiseren. Een lawine van negatieve publiciteit die meer en zeer banaal in de richting van ondergetekende als voorzitter van de stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal en Sonny Hasnoe in zijn kwaliteit als voormalige voorzitter en toentertijd vice voorzitter, was daarvan het gevolg. Vanwege een arsenaal aan abjecte beschuldigingen werd door onze organisatie en ons zelf als natuurlijke personen, een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Stichting Kleurrijk 7 juni alsook tegen Edu Nandlall, bestuurder van laatstgenoemde stichting, een man die alle normen van fatsoen met modderlaarzen heeft betreden.Ternauwernood werd er door de toenmalige ambassadeur van de Republiek Suriname te den Haag, drs. Evert Azimullah, wijlen dominee Rudy Polanen en de heer Emile Esajas, ter voorkoming van het schandelijk kort geding geïntervenieerd. Het resultaat daarvan was een akkoord dat voorzag in een rectificatieplicht voor de rechtspersoon Stichting Kleurrijk 7 juni en de natuurlijke persoon Edu Nandlall. Zulks geschiedde ook in de meest ruime zin van het woord en wel in alle Nederlandse kranten waarin de smaad en laster over Hasnoe en mijn hoofd werden uitgestrooid. Ten aanzien van de talrijke dagbladen die zich middels hun publicaties hadden bezondigd aan het verzuim tot hoor en wederhoor, werden succesvol klachten bij de Raad voor de Journalistiek te Amsterdam ingediend. Het gevolg daarvan was dat alle betrokken dagbladen werden veroordeeld tot het plaatsen van rehabiliterende rectificaties, de opdracht van de Raad die ook ruimhartig werd uitgevoerd. Ten aanzien van de plannen van Marcel Liesdek voor 2014, heeft de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal inderdaad een persbericht doen uitgaan waarbij centraal stond, het verbod tot het gebruik van de naam Kleurrijk in relatie tot voetbal. Wij hebben in dat persbericht ook herinnerd aan het drama van 1999 rond een herdenkingswedstrijd in Nederland. Het is ons recht om het depot te beschermen, hetgeen geenszins betekent dat welke andere herdenking van de vliegramp dan ook door ons wordt verboden. Door dit zo te stellen trekt “Henk Pinas” dit verdraaide verhaal in een sfeer van onnodige contramine, een daad die gelet op het onderhavige en buitengewoon gevoelige onderwerp, uitermate laakbaar is. De bonafide rechtspersoon Mondiaal Kleurrijk Voetbal heeft in 1999 inderdaad gemeend om aan de grootschalige jaarlijkse herdenkingen, cultureel religieus verantwoord, een eind te breien. Dat heeft onder andere plaatsgevonden in overleg met enkele nabestaanden van de omgekomen voetballers. Immers uit diens woorden, maar ook van vele anderen, vatte de indruk post dat het na 20 jaar genoeg was, een opvatting die wij bestuurlijk ook delen. Op bescheiden schaal herdenkt Mondiaal Kleurrijk Voetbal haar omgekomen selectie, maar in het algemeen ook de andere omgekomen slachtoffers. Door deze geschetste waarheidsgetrouwe en verifieerbare onomstotelijke feiten, mag u wederom duidelijk zijn geworden, dat uw medium podium biedt aan een abjecte smaad- en lasterpleger die zich valselijk als “Henk Pinas” aandient. Het is daarom dan ook buitengewoon betreurenswaardig dat u wederom en geheel onnodig de ruimte biedt om mijn reeds danig aangetaste blazoen, verder te laten besmeuren. Uw medeplichtigheid in deze is daarom dan ook evident. En ook in deze is het resultaat dat ik mij maandag opnieuw bij de Procureur Generaal zal melden om de klacht tegen deze charlatan c.q. crimineel, volledigheidshalve rond te krijgen. Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal, Namens deze, Roy Raymond de Miranda

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.