De Centrale Bank van Suriname heeft goede nota kunnen nemen van de recente opinie van het internationaal waarderingsbureau Fitch naar aanleiding van de Fitch-Ratings van 10 juli 2012. Met gepaste tevredenheid wordt de opwaartse bijstelling van B+ naar BB- voor de diverse aspecten van het compleet financieel-monetair kader van Suriname, verwelkomd. Dit is de tweede bijstelling door Fitch binnen ongeveer één jaar. Zo staat in een persbericht van de Bank.

De door Fitch-genoteerde (i) opwaardering van de kredietwaardigheid van de vreemde valuta en de lokale valuta van ons land van B+ naar BB-; (ii) het positief bijstellen van de country ceiling van B+ naar BB-, alsmede (iii) een rating outlook van een stabiele economie voor de komende periode, kunnen worden aangemerkt als een reflectie van geboekte resultaten van verantwoord en zorgvuldig beleid, welke ingezet is geworden door regerings- en financieel-monetaire autoriteiten van Suriname.

In haar jongste rapport wordt door Fitch een gedegen analyse weergegeven van niet alleen de huidige status-quo van de economie van Suriname, maar er is tevens een veelomvattend beeld geschetst van de aspecten waaraan Suriname bijzondere aandacht zal moeten besteden om haar macro-economisch- en financieel-monetair beleid in evenwicht te houden en verdere groei te garanderen. Als zodanig, hebben de diverse regerings- en financieel-monetaire autoriteiten van Suriname, ten positieve nota genomen van de officieel genoteerde cijfers van economische groei van Suriname en de projecties hiervan voor 2013, welke ongeveer 5% zal bedragen.

De doorwerking van de bijzondere inspanningen van de Regering van Suriname om uitvoering te kunnen geven aan een aantal maatregelen, waaronder het gestadig terugbrengen van de begrotingstekorten; het nivelleren van de staatsschuld beneden 20% van het Bruto Binnenlands Product; het terugdringen van fiscale onevenwichtigheden; het uitvoeren van hervormingen binnen het belastingstelsel; de stringente aanpak van de externe- en interne schuldenpositie van Suriname, is expliciet tot uitdrukking gekomen met deze positieve beoordeling van Fitch.

De Centrale Bank van Suriname onderkent de risico’s, welke gepaard gaan met een sterke afhankelijkheid van de prijzen van onze belangrijkste grondstoffen (olie en goud) op de wereldmarkt. Evenzo de terugval, die zou kunnen optreden in de huidige sterke financieel-economische en macro-economische constellatie door ongebalanceerde uitgaven in de publieke sfeer, inclusief een irreële loonstijging.

De Centrale Bank van Suriname spreekt dan ook de verwachting uit dat er een verantwoord loonbeleid wordt gehanteerd ter voorkoming van macro-economische onevenwichtigheden, zoals die manifest waren in het verleden en die enorme distorsies teweeg hebben gebracht in het financieel-economisch beeld van ons land, in het bijzonder in stabiele wisselkoersen en sociaal-economische groei.

Het ingezet beleid van een prudent macro-economisch beleid zal door de Centrale Bank van Suriname gecontinueerd worden in nauwe consultatie met relevante autoriteiten van ons land. Rationalisatie van de overheidsuitgaven, het verder terugbrengen van de begrotingstekorten, matiging van looneisen, worden door de Governor Gillmore Hoefdraad aangemerkt als essentiële factoren ter garandering van een sterke Surinaamse Dollar, een stabiel prijzenpeil, en hiermede ook een sterke economie. Het feit dat onze deviezenreserves zich thans op een zodanig peil bevinden waardoor Suriname zich als een netto-externe crediteur aan de

internationale gemeenschap presenteert, werkt bovendien ten voordele van ons land en onze lang-termijn sociaal-economische perspectieven.

T.a.v. het door Fitch geïdentificeerde zorgpunt, namelijk de noodzaak voor verdere institutionele – en capaciteitsversterking, heeft de Centrale Bank van Suriname reeds een aanvang gemaakt middels een aantal specifieke acties vanaf september 2010. Op korter termijn zijn er nog andere beleidsacties te verwachten. De Centrale Bank van Suriname heeft reeds een Concept Wet voor de Instelling van een Kredietbureau voorbereid, die binnenkort met andere stakeholders zal worden bediscussieerd. Dit tegen de achtergrond van het feit dat de Bank een groot voorstander is van een gezond leningensysteem, welke op korte-, middellange– en lange termijn, voordelen kan opleveren voor alle groepen en sectoren van onze samenleving. De Centrale Bank zal in oktober 2012 van start gaan met een informatiecampagne om de voordelen van individuele kredietwaardigheid aan het groter publiek voor te houden.

De Centrale Bank van Suriname verwelkomt de positieve kanttekeningen gemaakt door Fitch van de positieve effecten, die de geplande instelling van de Sovereign Wealth Fund zal hebben op de stabiele economie. Ter effectuering hiervan heeft de Centrale Bank van Suriname intussen ook een concept wettelijk kader in gereedheid gebracht. Dit zal op korte termijn aan de geëigende autoriteiten worden aangeboden.

De Bank zal tevens hiervoor een voorlichtingscampagne opzetten, waardoor meer bekendheid gegeven kan worden aan de effecten van een dergelijk welvaartsfonds voor de duurzame ontwikkeling van ons land, vooral in tijden van teruggang van de gunstige wereldmarktprijzen voor onze grondstoffen. De Wet Geldtransactiekan-toren zal ook heel spoedig de weg vinden naar De Nationale Assemblee, evenals de Wet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf. De Wet Toezicht Kapitaalmarkt wordt op dit moment binnenshuis en met externe deskundigen bediscussieerd waarna het aan de stakeholders zal worden voorgelegd.

In het verlengde van deze ontwikkelingen, is de Centrale Bank met een ambitieus plan bezig ter versterking van het institutioneel kader van de Bank. Dit laatste om op richtige wijze het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen waarmede ook Suriname geconfronteerd wordt.

Tenslotte benadrukt de Centrale Bank van Suriname dat de Fitch-rating van Suriname naar een niveau van BB- indiceert dat veel is bereikt om de trend te kunnen zetten voor een stabiel macro-economisch- en investeringskader, maar dat er veel meer werk verzet moet worden om een verdere opwaardering te kunnen garanderen. Gezamenlijke inspanningen zullen derhalve gepleegd moeten worden om de ingezette trend van duurzame sociaal-economische groei te kunnen behouden en verder tot wasdom te doen komen, staat tot slot in de verklaring van de Bank.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.