De Centrale Bank van Suriname heeft de slot verklaring van de 2012 Artikel IV Consultatiemissie van het IMF met instemming ontvangen, zo meldt de Bank in een communiqué.

Het document bevat een evenwichtige en goed gedocumenteerde uiteenzetting waarin de aanzienlijke verbeteringen in de beleidskoers en de vooruitzichten voor de Surinaamse economie correct worden weergegeven. In vergelijking met vorig jaar, toen het IMF zijn Artikel IV-consultatie uitvoerde, profiteert Suriname en nu van de uitkomsten van de strakke beleidskoers die destijds is voorbereid. Aan het eind van 2010 zagen de beleidsmakers zich nog geconfronteerd met een substantieel begrotingstekort, hoge inflatiedruk en het risico van een loon-prijsspiraal, terwijl tevens op de weerslag van de devaluatie van de Surinaamse dollar geanticipeerd moest worden. In slechts 12 maanden tijd, daarbij mede gebruikmakend van bruikbare aanbevelingen van het IMF, is groei van het BBP met meer dan 4% gerealiseerd, nam de inflatie, ondanks de stijgende internationale olieprijzen, aanzienlijk af en wordt de wisselkoers door alle sectoren van onze economie als stabiel beschouwd.

Afgelopen jaar werd er in het IMF-rapport tot in detail besproken met welke risico’s we te maken hebben gehad als gevolg van de onevenwichtigheden die veroorzaakt werden door het expansief fiscaal beleid dat in de periode 2009-2010 gevoerd is. In dat rapport werden de plannen van de autoriteiten om deze risicos middels behoedzaam, fiscaal en monetair beleid het hoofd te bieden aangemoedigd. In de verklaring van dit jaar meldt het IMF hoe effectief deze korte termijn risico’s vanwege ons beleid zijn aangepakt.

Het IMF benadrukt het feit dat de inflatiedruk sinds april 2011 snel is gedaald, ondanks de aanzienlijke stijging van de internationale olieprijzen. In de verklaring wordt daarnaast opgemerkt dat de marge van de wisselkoers op de parallelmarkt sinds begin 2011 is verdwenen. Beide opmerkingen onderstrepen het succes van ons behoedzame fiscale en monetair beleid en de verklaringen van het IMF die onze beleidssuccessen onderschrijven, achten wij dan ook zeer op zijn plaats.

In de slotverklaring wordt een laatste kortetermijnrisico benadrukt dat nog moet worden aangepakt, namelijk de noodzaak om loonstijgingen te matigen en te werken aan een toekomstgerichter loonbeleid. Wij zijn het ermee eens dat buitensporige loonstijgingen dit jaar de wisselkoers- en prijsstabiliteit die we in de afgelopen maanden realiseerden, in gevaar zouden brengen en de Bank doet dan ook een beroep op alle sociale partners om samen te werken aan het voorkomen van nieuwe inflatie-, en loon- en wisselkoersdruk.

Onze blikken zijn nu gericht op de nabije toekomst,, zo staat verder in het persbericht, waarbij het hoofd gebogen wordt over de twee belangrijkste middellangetermijnrisico’s voor Suriname: de beperkte institutionele capaciteit in de publieke sector die een struikelblok vormt voor beleidsimplementatie en die bovendien kostenverhogend werkt, en de risico’s die de volatiliteit van grondstoffenprijzen met zich meebrengt. Het eerste risico wordt aangepakt met uitgebreide juridische en administratieve hervormingen in de publieke sector. Het tweede risico wordt aangepakt door het handhaven van begrotingsoverschotten en de oprichting van een staatsinvesteringsfonds

(Sovereign Wealth Fund). Zoals er verder wordt opgemerkt in de slotverklaring van het IMF, zullen we ernaar streven het niet-minerale tekort in de komende jaren te verminderen door meer gewicht toe te kennen aan heffingen die niet mijnbouwgerelateerd zijn, en de uitgaven te beperken tot onder het groeiniveau van het BBP.

Over het algemeen stemmen wij in met de impliciete boodschap die in de slotverklaring van het IMF verscholen is. Het evenwichtig toekomstbeeld komt volledig overeen met de beleidsintenties van de autoriteiten. Dat toekomstbeeld getuigt van de sterk verbeterde positie van Suriname binnen de internationale gemeenschap. Het IMF-rapport getuigt van de vastberaden inspanningen van de Centrale Overheid en de Centrale Bank, zo staat tot slot in het communiqué.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.