Mitra Rambaran: Geheel rechts staat demissionair minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. De meneer in de rolstoel is een CDA lid, ik ken hem niet, maar ik vond het mooi om een foto met hem te maken, omdat hij iemand is waar ik voor opkom: Iedereen doet mee, iedereen telt mee, ook mensen met een beperking (zoals hij). Hij was heel blij dat ik die foto met hem wilde maken, want mensen zoals hij worden vaak niet gezien. De foto is gemaakt na afloop van het CDA congres van 30 juni 2012, waar de kandidatenlijst is bekrachtigt.

12 september gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Het CDA doet ook mee aan deze verkiezingen. Binnen het verkiezingsprogramma 2012-2017 van deze partij word het accent gelegd op “iedereen”. Mitra Rambaran die haar roots in Suriname heeft liggen staat op plaats 49 van de kadidatenlijst en heeft 20.000 voorkeursstemmen nodig om een zetel  in de kamer te verwerven.

Samen kunnen we meer

Rambaran benadrukt dat het Christen Democratisch Appél (CDA) er bewust voor kiest om het accent te leggen in het verkiezingsprogramma 2012-2017 op “Iedereen”, omdat wij niemand uitsluiten. Het gaat om jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Wij kiezen voor verbinding. Wij gaan voor oplossingen in plaats van polarisatie.Het motto van het CDA bij deze verkiezingen is: “Samen kunnen we meer”. Wij geloven in de kracht van Nederland, en daar hoort iedereen bij zegt Mitra Rambaran in gesprek met Kenneth Niekoop van N Communication uit Suriname.

De partij geloofd er sterk in dat Nederland het vermogen heeft om uit de huidige crisis te geraken. Dit zal helemaal afhangen van de keuzes die men durft te maken en de bereidwilligheid om lering te trekken uit wat mis is gegaan. Als politieke partij hebben zij vertrouwen in mensen, vertrouwen in hun gezond verstand en daarom vertrouwen in de toekomst van Nederland. Een weergave dat het nu wel anders moet met Nederland.

Volgens de politica heeft het CDA een verkiezingsprogramma vastgesteld, met eigen prioriteit gericht op werk, gezin en samenleving. Dit programma is zowel voor als na de verkiezingen de inzet van het CDA.

Het verkiezingsprogramma gaat voort met hervormen, besparen en investeren. Zo worden belastingen teruggegeven en verder verlaagd. De loonmatiging en nullijn worden doorgezet.

De arbeidsmarkt, het onderwijs en de woningmarkt worden verder versterkt. Om dit te bereiken moeten we het vertrouwen van de kiezers terugwinnen stelt Rambaran. Zij zegt dat na 12 september het er om gaat of we in de coalitie gaan meedoen, welke partijen daarin gaan zitten en hoe we een coalitieakkoord kunnen sluiten waarin we onze voornemens waar kunnen maken.

Economische weerbaarheid

Een van de voornemens binnen het verkiezingsprogramma van het CDA is om het getij te keren en Nederland economisch weerbaar te maken, waardoor de samenleving kan herademen. Gesteld word dat Nederland een klein land is, met een enorm buitenland. Daar verdienen zij hun geld mee en kunnen hierdoor een bijdrage leveren aan een betere wereld. Echter het aanvankelijke optimisme over de Europese eenwording en de euro is verbleekt door de zorgen over de kwetsbaarheid van de Europese samenwerking. Strenge maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat we ooit nog zo diep moeten gaan”, beschrijft het programma. Als strenge maatregel nummer 1 ziet Mitra Rambaran de bijdrage van iedereen. Zo wordt van velen gevraagd af te zien van loonsverhoging en op de nullijn te blijven. We willen namelijk voorkomen dat we lonen moeten gaan verlagen, zoals in een aantal andere Europese landen recentelijk nog wel is besloten. Ook de voorgestelde BTW-verhoging raakt ons allemaal. Banken en bedrijven leveren hun bijdrage via belastingen en beperking van aftrekmogelijkheden. Ook pakken we de excessieve bonussen aan en komt er een ‘crisisheffing’. Het CDA wil verder ingaande 2013 de Persoons Gebonden Budget (PGB) maatregelen verzachten met 150 miljoen    euro. Daarnaast de IQ-maatregel binnen de Algemene Wet Byzondere Ziektekosten intrekken, de huishoudinkomenstoets in de WWB stopzetten en de bezuinigingen in het passend onderwijs gedeeltelijk terugdraaien.

Bestuurlijke hervormingen

“Met elkaar komen wij sterker uit de crisis. Dat is niet alleen bezuinigen. Daarbij hoort het hele verhaal: investeren en hervormen. Er komt ruimte voor burgers en bedrijven, investeringen in onderwijs en innovatie, minder (overheids)bureaucratie en hervormingen in de gezondheidszorg, voor de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Hervormingen vragen een brede gezamenlijke aanpak; nationale akkoorden zijn er een belangrijk onderdeel van”. Rambaran zegt over dit decentralisatie gebeuren van bestuur met burgerparticpatie dat Nederland een prachtland is, mede door de gemeenschappelijke initiatieven van burgers onderling. Talloze verenigingen en organisaties zetten zich dagelijks in en vormen de ruggengraat van onze sociale infrastructuur. Dit kan niet zonder de actieve participatie van betrokken burgers.

Tegelijk is er een gevoel van onbehagen. Er lijkt geen grip meer te zijn op het dagelijkse leven en de wereld wordt complexer. Procedures zijn te ingewikkeld geworden en bestuurders nemen besluiten ‘over de hoofden heen’. Het CDA wil dat burgers betrokken worden en hun initiatieven de ruimte krijgen. Zo kunnen mensen ‘mede-eigenaar’ worden van het maatschappelijke domein, in plaats van ‘klanten’ of voorbijgangers.

Onderwijs en Overheid

Een andere hervorming binnen het verkiezingsprogramma zijn de nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en onderwijs. Scholen krijgen meer ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf die stappen te zetten om de lat hoger te leggen. Daartoe wordt een nationaal onderwijsakkoord gesloten tussen overheid, (vak)organisaties van onderwijspersoneel, organisaties van schoolbesturen en organisaties van ouders en leerlingen. Scholen worden direct vanuit het rijk gebudgetteerd voor het in stand houden van hun gebouwen, zonder tussenkomst van de gemeente”. Wordt dit kritisch bekeken dat staat dit voornemen van budgetteren in schril contrast met het wegwerken van de overheidsbureaucratie en de onafhankelijke status die gemeentes kunnen krijgen binnen de voorgestelde CDA hervormingen in de breedte. Mitra Rambaran weerlegd dit door aan te geven dat dankzij een motie van het CDA, scholen in de G37 (de 37 grootste gemeenten) indien zij dat wensen zelf kunnen beschikken over het budget voor huisvesting en hiermee meer duurzame investeringen doen. Hiermee wordt ook voorkomen dat er bij gemeenten geld op de plank blijft liggen, geld dat daardoor niet aan onderwijs wordt besteed.

Algemene Wet Byzondere Ziektekosten (AWBZ)

“De AWBZ brengen wij terug naar zijn oorspronkelijke doel: een volksverzekering voor verpleging en verzorging die langer dan een jaar duurt aan mensen met een langdurige beperking. We zetten de mens en zijn zorgvraag centraal door hem, waar nodig met ondersteuning vanuit de gemeente, in staat te stellen zo lang als mogelijk zelf de regie op de zorg te voeren. Er hoort ook bij dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen”. Gevraagd werd aan de politica of het huidig doel van het AWBZ, aan tweekanten snijdt binnen de zorg in Nederland en als met het terugdraaien naar zijn oorspronkelijk doel de kiezer daarmee geholpen is. Rambaran geeft aan, dat wat het CDA betreft blijft de verpleging en verzorging die langer dan 1 jaar duurt in de AWBZ (ook voor ouderen!). Mensen moeten wel veel meer zorg thuis gaan ontvangen. Niet meer naar een verzorgingshuis, maar gewoon zorg in het eigen huis ondersteund door professionele zorgverleners en door mantelzorgers en familieleden. Dat sluit ook meer aan bij wat mensen nu zelf willen. Nu is er ook diversiteit in het wonen (de een woont in een flat de ander in een vrijstaande woning) dat moet wat het CDA betreft ook gelden als je AWBZ-zorg ontvangt. Daarbij vindt het CDA ook principieel dat de AWBZ niet vervuild moet worden met woonkosten. Het wonen blijft wat het CDA betreft alleen in de AWBZ als dat onlosmakelijk samenhangt met de 24-uurs zorg. Bijvoorbeeld mensen met een meervoudige handicap.

Randvoorwaarden verhoging kwaliteit leven

Het CDA kiest er principieel voor om de zorgverzekeraars alleen verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de AWBZ en de Zorgverzekeraars niet risicodragend te laten zijn. Nu is Nederland verdeeld in regio’s en verdelen de Zorgkantoren het AWBZ budget onder de aanbieders. Dit hangt o.a. samen met het duidelijke (voor het CDA fundamenteel)

verschil tussen de ZvW en de AWBZ. De Zvw is een schadeverzekering terwijl de AWBZ een volksverzekering is voor onverzekerbare, langdurige zorg. De AWBZ draagt zorg voor mensen die langer dan een jaar maar vaak tientallen jaren (complexe) niet medische zorg nodig hebben. Die zorg is niet verzekerbaar, daarom is het immers een volksverzekering. De AWBZ risicodragend overdragen naar de zorgverzekeraar zorgt ervoor dat verzekeraars voor grote risico’s moeten gaan reserveren (we hebben het immers over onverzekerbare zorg). Dan blijft er dus veel geld op de plank liggen wat nu besteed wordt aan zorg. Aldus kandidaat nummer 49 op de lijst van het CDA voor de komende Tweede Kamer verkiezingen in Nederland.

Standpunt CDA toen en nu

Er zijn ook Nederlanders buiten Nederland woonachtig en werkzaam. Binnen hun keuze bepaling op 12 september a.s. geeft Mitra Rambaran aan dat in 2010 tijdens het CDA congres met elkaar besloten is, om het experiment van gedoogconstructie met de PVV aan te gaan. Dat hebben we gedaan en dat was zeker niet gemakkelijk voor het CDA. Dit voorjaar heeft Wilders door weg te lopen uit het Catshuis laten zien dat hij niet met anderen wil samenwerken, zelfs niet als het gaat om het bestrijden van deze enorme economische crisis. Onze lijsttrekker heeft meteen ná de val van het Kabinet gezegd dat hij zijn buik vol had van de PVV. Voor het CDA is de samenwerking met de PVV niet voor herhaling vatbaar. Wij willen wel samen werken met andere partijen om deze crisis te bestrijden, maar Wilders heeft laten zien dat dit met hem niet kan.

Gender bewustzijn Nederlandse vrouw

Gender speelt een rol in alle lagen van de bevolking, of het nu gaat om alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering of vrouwen die een toppositie bij de gemeente of overheid moeten verwerven. Bij het CDA is er een bijzondere organisatie die laat zien dat het juist vrouwen zijn die vaak een drijvende kracht zijn achter economische ontwikkeling en het versterken van democratie. Vrouwen worden te vaak gezien als deel van het probleem en veel te weinig als motor van duurzame oplossingen. Mitra Rambaran als vrouw in de politiek heeft emancipatie en gelijke rechten voor iedereen hoog in het vaandel, zegt de kandidaat van het CDA voor de Tweede Kamer verkiezingen in Nederland.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.