Om inhoud te geven aan de componenten van het 2de Beip-project is als kick-off te Berg & Dal enige dagen terug een brainstormsessie gehouden. Directie en staf van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) hebben samen met de Program Management Unit (PMU) zich diepgaand gebogen over de componenten van het project. Deze sessie heeft ook gediend als forum voor het creëren van draagvlak en een nauwe samenwerking tussen de PMU en het Minov om de gestelde doelen te bereiken.

Het algemene doel van het 2de Beip-project is het menselijk kapitaal in Suriname te versterken. Het project omvat vier componenten die gedurende de komende 4 jaar zullen worden uitgevoerd, te weten curriculumherziening en –ontwikkeling, het integreren van ICT in het onderwijs, de bouw van scholen en woningen voor leerkrachten in het binnenland en informatievoorziening naar de gemeenschap over het programma.

Onderwijsminister Shirley Sitaldin, die de brainstormsessie ook bijwoonde, benadrukte dat het onderwijs moet bijdragen tot het ontwikkelen van een maatschappij waarin mensen hun leven zelf kunnen vormgeven en kunnen werken aan economische onafhankelijkheid en maatschappelijke participatie. Het 2de Beip- project is een strategie om mede gestalte te geven aan het algemene doel dat met het onderwijs bereikt moet worden. De minister benadrukte dat het Minov ‘eigenaar’ is van het project en dat zulks moet blijken uit de betrokkenheid van het ministerie. De inzet vanuit de betrokken afdelingen is noodzakelijk voor het welslagen van het project en dat kan alleen gestalte krijgen en succesvol zijn als er een effectieve en optimale communicatie is tussen de directie en staf.

Tijdens de sessie hebben de participanten zich gebogen over de projectdoelen, -resultaten en -activiteiten. Voorts zijn de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht en zijn de communicatielijnen voorgesteld die ondersteunend zullen werken naar de uitvoering van het project. De deelnemers hebben ook de risicoanalyse gemaakt en de risico’s in kaart gebracht die stagnatie en invloed kunnen hebben op de projectuitvoering. Aan het einde van de sessie is een aantal conceptdocumenten geproduceerd dat nader uitgewerkt zal worden, zodat een operationaliseringplan beschikbaar is voor de uitvoering van het 2de Beip-project. Op 16 juli 2012 is de PMU voor het 2de Basic Education Improvement Program geïnstalleerd door de Minov-minister. De leningsovereenkomst van het project zal op 30 augustus 2012 worden getekend. Het project zal bij die gelegenheid officieel worden gestart.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.