Uit gegevens van de Centrale Bank van Suriname(CBvS) is zichtbaar geworden dat eertijds opgebouwde pensioenrechten van gepensioneerden uit de particuliere sector drastisch geërodeerd zijn, waardoor de gepensioneerden uit die sector een armoedig bestaan lijden. Zij zijn voor hun pensioeninkomen vaak volledig of in grote mate afhankelijk van de AOV-uitkering. De regering streeft ernaartoe om uiteindelijk alle gepensioneerden tenminste onder de Algemene Pensioenregeling te laten vallen, zodat voor deze personen er een aanvullend inkomen beschikbaar is bovenop de AOV. De Wet Algemeen Pensioen is reeds ter behandeling aangeboden aan De Nationale Assemblee(DNA). De wet is de vorige week in commissieverband behandeld. De huidige situatie is dat veelal een te groot gat ontstaat in het inkomensniveau tussen vóór en na de pensionering. De strekking van deze wet is, om dit gat in inkomen tot aanvaardbare proporties terug te brengen, één en ander binnen het kader van de door de regering gestelde beleidsdoelen met betrekking tot het integraal sociaal zekerheidsstelsel. Uit gegevens van de CBvS blijkt dat 90% van de werknemers in de particuliere sector geen pensioen opbouwen. Gebleken is, dat maar 30 bedrijven een regeling voor een ouderdomspensioen of een pensioenverzekering ten behoeve van de werknemers hebben getroffen. Niet altijd zijn de voorwaarden en de rechten op pensioen, uitkering of voorzieningen voor de nabestaanden uniform en transparant geregeld. Daarnaast blijkt wel eens dat er voorzieningen zijn getroffen ten behoeve van de werknemer, maar dat tegen de tijd dat die voorzieningen geëffectueerd moeten worden er geen fondsen meer zijn om de voorzieningen toe te kennen. De regering heeft, als uitvloeisel van de sociale zorg, er voor gekozen om samen met de sociale partners stapsgewijs de kloof te overbruggen tussen de in 2010 overgenomen situatie van de sociale voorzieningen en het vooruitzicht op een in de toekomst in te voeren sociaal zekerheidsstelsel. Partijen hebben gekozen voor een stelsel dat geen kopie is van een soortgelijk al dan niet succesvol stelsel, maar één dat georiënteerd is op de Surinaamse omstandigheden. Het Algemeen Pensioen vormt samen met de Nationale Basiszorg en het Minimumloon de eerste fase van dit sociaal zekerheidsstelsel. In het Ontwikkelingsplan 2012-2016 heeft de Regering Bouterse- Ameerali haar beleid met betrekking tot de herstructurering van het sociaal zekerheidsstelsel opgenomen. De op deze wet gebaseerde pensioenrechten worden toegekend naast het maandelijkse AOV- bedrag. Het in te voeren algemeen pensioen vermeerderd met de AOV moet er in resulteren dat voor de gepensioneerde uit de particuliere sector een beter welzijnsniveau wordt bereikt. Uitgangspunt voor de toekenning van het algemeen pensioen is, dat het recht op pensioen moet worden opgebouwd door de verschuldigde premie te betalen over de dienstjaren (minimaal vijf jaren). Opgemerkt wordt dat eenieder die inkomen uit arbeid verwerft rechten opbouwt. Reeds opgebouwde rechten blijven onaangetast, bijvoorbeeld voor ambtenaren en degenen die onder de AOV- regeling vallen. Recht op pensioen Het recht op algemeen pensioen ontstaat indien een deelnemer ten minste vijf jaren de premie heeft betaald. Het recht op partnerpensioen heeft de partner van een overleden deelnemer, indien het huwelijk of de duurzame gemeenschappelijke huishouding was aangegaan: a. ten minste vijf jaren voorafgaand aan het overlijden van een deelnemer en b. ten minste vijf jaren vóór het bereiken van de pensioenleeftijd door een deelnemer. Voor het recht op wezenpensioen komen in aanmerking: a. de minderjarige natuurlijke, erkende, wettige, gewettigde, geadopteerde kinderen van de overleden deelnemer die niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest of een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben onderhouden; b. de minderjarige inwonende pleegkinderen van een overleden deelnemer die niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest of een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben onderhouden en ten behoeve van wie door hem bij authentieke akte een onderhoudsplicht was erkend en welke plicht is aangemeld bij de werkgever en het Uitvoeringsorgaan. Het recht op invaliditeitspensioen kan degene verkrijgen, die na een geneeskundig onderzoek uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend arbeidsongeschikt is. Het recht op invaliditeitspensioen vervalt op het moment, dat het recht op algemeen pensioen wordt verkregen. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.