Het ging vanaf het begin verkeerd met de bouw van het hoofdbureau van politie. Uit documenten blijkt dat er steeds afwijkende gunningsadviezen zijn gegeven door architectenbureaus. De grondwerkzaamheden zijn begin 2010 gestart op de hoek van de Gemenelandsweg en de J.A. Pengelstraat. Enige vertraging trad op, omdat het Adviesbureau voor Architectuur en Constructie NV (AAC) van Mungra nog geen detailtekeningen had vervaardigd. Bouwvast Jankie had toen beloofd er alles aan te zullen te doen om de verloren tijd weer in te halen en het gebouw binnen een jaar op te leveren. Vier jaar verder kan het gebouw nog niet worden opgeleverd en zal het gebouw gesloopt moeten worden, vanwege instortingsgevaar. In twee delen geven wij een chronologisch overzicht van het bouwproject vanaf 2008. In dit deel besteden wij aandacht aan de aanbestedingen en de gunningsadviezen, terwijl deel twee gaat over het definitief advies van de reeds opgeheven Interdepartementale Bouwcommissie Openbare werken en Justitie en Politie. In 2008 werd een selectiecommissie ingesteld en in juli 2008 werd een gunningsadvies uitgebracht ten gunste van architect Emanuels van het Architectenbureau DAS. Het eerste ontwerp werd eind oktober 2008 besproken. Op 2 maart 2009 werd door de architect een eerste raming gegeven van de kosten van de bouw van het nieuw hoofdbureau voor euro 3.827.200. Op 1 juni 2009 werd de aanbesteding gehouden. Even daarvoor kwam de architect met een tweede raming: euro 6.203.115,50. Ministerieel overleg Op 8 juni 2009 bracht architect Emanuels een gunningsadvies uit. Hij adviseerde de “Maatschap bouwcombinatie Hoofdbureau” het project te gunnen voor een bedrag van euro 5.651.000. Er volgde ministerieel overleg tussen tussen de toenmalige ministers van Justitie en Openbare Werken(OW), respectievelijk, Chandrikapersad Santokhi en Ganeshkoemar Kandhai op 30 juni 2009 over de ontstane situatie. De conclusies luidden, dat er nader overleg met de architect noodzakelijk was, mate name ook om uitleg te krijgen over de verschillende ramingen en dat er een herbeoordeling van de ingediende aanbiedingen zou plaatsvinden. Raming Emanuels te hoog Op 6 juli vond er een tweede ministerieel overleg plaats, waar tevens de architect bij aanwezig was. besloten werd dat er een interdepartementale bouwcommissie zo snel mogelijk advies zou uitbrengen over het vervolg van de aanbestedingsprocedure. Het op 9 juli uitgebrachte advies van de bouwcommissie luidde, dat er een nieuwe aanbesteding gehouden zou worden. Intussen had een onafhankelijke deskundige de ramingen en het bestek bekeken. Zijn oordeel luidde dat er voor euro 4,6 miljoen een hoofdbureau gebouwd kon worden, dat tegemoet kwam aan de gestelde eisen. Op 5 augustus werd een brief gestuurd naar architect Emanuels, waarin hij bedankt werd voor zijn diensten en dat daarmee het contract beëindigd was. Emanuels legde zich er niet bij neer en spande en kort geding aan tegen de Staat Suriname. Nieuwe aanbesteding Intussen waren de voorbereidingen gestart voor de nieuwe aanbesteding door AAC van Mungra. Op 9 oktober 2009 deed de rechter uitspraak in het geding en werd Emanuels in het ongelijk gesteld. Dezelfde dag vond ook de nieuwe aanbesteding plaats. Mungra bracht op 13 oktober zijn gunningsadvies uit. Er waren 7 inschrijvers. De bedragen varieerden tussen euro 2.229.136, 75 – euro 4.094.605, 62. De directieraming bedroeg euro 2.368.058, 31. Mungra adviseerde om de bouw te gunnen aan aannemer Zhong Nan nv voor euro 2.304.681, 40. Afwijzing voorstel Mungra Aannemer Dundas was de laagste inschrijver. Deze aannemer had echter niet aan alle noodzakelijke inschrijfvoorwaarden voldaan. De een na laagste inschrijver was aannemer Zhong Nan. Ook deze aannemer heeft, in tegenstelling tot de mening van de architect volgens de bouwcommissie, niet aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldaan. De daaropvolgende laagste inschrijver was Bouwvast Jankie met een inschrijvingsbedrag van euro 2.562.689, 34. De Interdepartementale Bouwcommissie Openbare werken en Justitie en Politie onder leiding van Humphrey Tjin Liep Shie heeft daarom besloten, mede gelet op het oordeel van de gunningscommissie van OW, om Jankie voor gunning in aanmerking te laten komen en derhalve het advies van architect Mungra niet te volgen. De Onderraad voor Aanbesteding en Gunning van de Raad van Ministers(RvM) besloot op 9 november 2009 conform dit eis en mocht Bouwvast Jankie een nieuw hoofdbureau van politie opzetten. ( Edunet) ( wordt vervolgd)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.