PARAMARIBO-De crises in de Democratische Republiek Congo, in Mali en in Somalië moeten duurzaam worden opgelost met deelname van de omringende landen, zo stelden parlementsleden van de ACS en de EU in enkele moties die werden aangenomen ter afsluiting van de 24ste Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in Paramaribo.

De parlementsleden lanceerden ook een debat over de toekomst van het partnerschap tussen de 78 ACS-landen en de EU, dat gebaseerd is op het Akkoord van Cotonou dat in 2020 afloopt, en bespraken de situatie in Cuba. Daarnaast werden moties gestemd over het stimuleren van ICT, energie voor iedereen en het tegengaan van de illegale jacht op Afrikaanse olifanten.


Democratische Republiek Congo

De parlementsleden van de EU en de ACS hebben de aanvallen van de M23 en andere rebellengroeperingen in het oosten van Congo krachtig veroordeeld. Ze riepen de regeringen van Congo en van de omringende landen op alle noodzakelijke maatregelen te nemen om tot een structurele oplossing van het conflict te komen en een eind te maken aan de straffeloosheid in het gebied. De internationale gemeenschap moet de hulpverlening aan de plaatselijke bevolking opvoeren en Monusco, de VN-missie ter plekke, moet de Congolese burgers beter beschermen. De parlementsleden vonden daarnaast dat de controle over de natuurlijke rijkdommen transparanter moet worden en dat de staatsinkomsten beter verdeeld moeten worden over de bevolking. De EU moet Congo helpen bij de hervorming van het leger, de verbetering van de rechtsstaat en het herstel van het staatsgezag. De militaire EU-missie Eusec en de politiemissie Eupol moeten worden voortgezet.


Mali: Algerije moet een actievere rol spelen


Het geweld van gewapende groeperingen in het noorden van Mali en de uitroeping van een onafhankelijke staat Azawad door het Malinese Bevrijdingsleger MNLA tegen de wil van tweederde van de bevolking in, is door de leden van de PPV zwaar bekritiseerd. De uitroeping van een onafhankelijk Azawad is “van nul en generlei waarde” en de gewelddaden staan gelijk aan oorlogsmisdaden. De parlementsleden van de EU en de ACS eisten herstel van Mali’s territoriale integriteit. Algerije moet een effectieve en duidelijke rol spelen in het herstel van de vrede in het gebied.  De VN-Veiligheidsraad moet onverwijld gehoor geven aan het verzoek van de Malinese autoriteiten om een internationale troepenmacht te sturen om het noorden van het land te heroveren.  De EU en de VN moeten actief steun verlenen aan de inspanningen van Ecowas (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten).

Somalië


De crisis in Somalië en de zeepiraterij voor de kust van het land kunnen niet met militaire middelen alleen worden opgelost, verklaarden de leden van de PPV. Somalië moet worden geholpen met de democratisering, het herstel van de vrede en de verzoening tussen alle partijen. De omringende landen zouden met steun van de EU een positieve rol moeten spelen en bijdragen aan een oplossing voor de crisis. Vooral van belang is hulp voor een beter functionerende overheid, ook al omdat 70 procent van de staatsinkomsten worden weggesluisd. Ook zou er een eind moeten komen aan de export van voedingsmiddelen zolang de bevolking zelf honger lijdt. De EU heeft voor de periode 2008-2013  een miljard euro uitgetrokken aan hulp en is daarmee de grootste donor voor Somalië.

ICT als economische stimulans in de ACS-landen

De digitale kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden moet worden overbrugd, aangezien ICT van essentieel belang is voor meer autonomie en kennis. ICT draagt bovendien bij tot meer democratie, vrede en ontwikkeling. De ACS-landen zouden een transparanter kader moeten scheppen dat meer zekerheid biedt en de gegevensbescherming moeten garanderen om zo investeerders aan te trekken. De parlementsleden spoorden de ACP en de EU aan om innovatieve financieringsmiddelen te onderzoeken om zo de kosten te verlagen en de toegang tot ICT te vergemakkelijken. De parlementsleden van EU en ACS pleitten voor partnerschappen tussen kleine en middelgrote ICT-bedirijven in de EU en de ACS-landen.

Energie voor iedereen vereist meer decentralisatie

De levering van energie moet meer worden gedecentraliseerd in de ACS-landen om mensen die nu verstoken zijn van elektriciteit of aangewezen zijn op de verbranding van biomassa te voorzien van meer en schonere energie. In een motie van de PPV wordt opgemerkt dat naar schatting 1,3 miljard mensen geen elektriciteit hebben en dat nog eens 3 miljard afhankelijk zijn van de voor de gezondheid uiterst schadelijke verbranding van biomassa. Energie voor iedereen zou een prioriteit moeten zijn voor de ACS-landen en daarvoor is een mix van groot- en kleinschalige projecten van belang. ACS-landen zouden ook minder subsidies aan fossiele brandstoffen en meer aan hernieuwbare energiebronnen moeten besteden. De EU heeft de afgelopen 10 jaar meer dan  een miljard euro uitgetrokken om de energievoorziening in ontwikkelingslanden te verbeteren en de Europese Commissie en de ACS-landen zouden moeten bekijken hoe effectief dit is geweest.

Afrikaanse olifant moet beter worden beschermd

De Afrikaanse olifant staat op het punt van uitsterven volgens de VN-Conventie op de Internationale Handel in met uitsterven bedreigde soorten Cites. Daarom moet de olifant beter worden beschermd. De illegale jacht op olifanten en handel in ivoor worden al aangemerkt als een ernstige georganiseerde misdaad maar de wetshandhaving moet worden opgeschroefd, onder meer door strenger te straffen en illegaal ivoor in beslag te nemen. De 37 ACS-landen die de habitat vormen voor olifanten moeten het ‘Actieplan Afrikaanse Olifant’, dat in 2010 werd opgezet, volledig uitvoeren met een verbeterde monitoring, effectieve handhaving en verslaglegging.

Volgende vergadering in Brussel

De 25ste zitting van de Paritaire Parlemantaire Vergadering ACS-EU wordt gehouden van 17-19 juni 2013 in Brussel, België, voorafgegaan door vergaderingen van de drie staande commissies van 15 tot 17 juni 2013.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.