Landgenoten,

Morgen, 27 maart 2013, vieren wereldwijd meer dan één miljard hindoes wederom het Holifeest. In mijn toespraak ter gelegenheid van de viering van het Holifeest in 2012 heb ik aangegeven dat dit feest ook in Suriname gevierd wordt en wel vanaf de komst van de Hindoestaanse immigranten naar ons land in 1873. Toen heb ik er op gewezen dat door de jaren heen, en mede door het verklaren van het Holifeest tot nationale vrije dag in 1970, de viering van Holi Phagwa door alle lagen en etnische groepen in ons land plaatsvindt. Niet alleen op scholen, maar bij vele families thuis en op feestlocaties wordt er chowtal-muziek gemaakt en kunnen aanwezigen genieten van deze Indiase volkszang.

Religieuze feestdagen, die onze eenheid in diversiteit benadrukken, zijn bij uitstek dagen om te reflecteren over de zin van het leven. Daarenboven zijn het ook uitstekende momenten om na te denken over onze rol in de ontwikkeling van onze jonge plurale natie. Vrij kort na het Holifeest memoreren de christenen Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag wordt teruggedacht aan een moment in de geschiedenis ongeveer 2000 jaar geleden waarop Jezus van Nazareth aan een kruis werd gehangen en ter dood werd gebracht. En met Pasen gedenken en vieren Christenen dat Jezus weer opstond uit het graf. Met het ‘goede’ in de Goede Vrijdag wordt verwezen naar de verlossing van de zonde en de triomf op de duivel.

Dat is de boodschap van zowel het Paas- als het Holifeest, namelijk de overwinning van het goede op het kwade. Holi verzinnebeeldt immers de dood van de winter – het koude en sombere jaargetijde – en de geboorte van de lente – het warme en fleurige jaargetijde alsook de overwinning van het warme en bruisende leven op de kille krachten van de dood. In de symboliek is ook verankerd de zege van voorspoed op armoede, van innovatie en modernisering op traditionalisme en daarmee van groei op stagnatie. Wij kunnen nimmer een keuze maken voor onderontwikkeling, omdat wij onze potenties kennen en weten welke menselijke en natuurlijke hulpbronnen wij ter beschikking hebben om de groei van onze economie en daarmee de welvaart te verwezenlijken.

De voorbereidingen voor het Holifeest, in de gemeenschap bekend als Phagwa, zijn vijf weken eerder begonnen met het planten van de holikaboom als uiting van de biologische betekenis van het Holifeest. Vandaar ook het besprenkelen van elkaar met vele kleuren, in navolging van verscheidenheid aan kleuren die de natuur voortbrengt.

De mythologische betekenis van Holi brengt ons naar de meest bekende legende van Prahlad, de deugdzame aanbidder van god Vishnu. Prahlad werd gered van de vuurdood, welke door zijn tante Holika was beraamd in opdracht van zijn vader. In plaats Prahlad kwam juist Holika om in het vuur. De traditie van het verbranden van de Holika stamt af van deze legende.

De culturele kant van Holi wijst ons op de kracht van de waarheid als de moraal in alle legendes over het Holifeest. Het helpt de mensen om goed gedrag te vertonen. Dit is een heel belangrijk aspect, vooral in de hedendaagse maatschappij waarbij veel mensen hun heil zoeken in het slechte, misdaad, corruptie, en andere criminele activiteiten en handelingen. Hierbij moet ook worden gedacht aan zaken als huiselijk geweld, kindermisbruik en andere zedenmisdrijven.

Het Holi heeft ook een sociale kant: het brengt namelijk mensen bijeen. Jong en oud, man en vrouw, arm en rijk: een ieder wil deelgenoot zijn van de vreugde en blijdschap die zijn ingebed en worden uitgestaald tijdens dit volksfeest. Barrières die een scheiding brengen tussen mensen worden verwijderd. Mensen gaan op bezoek bij elkaar en wisselen cadeaus, lekkernijen en goede wensen uit met elkaar. Daardoor worden relaties versterkt en de emotionele binding tussen de mensen wordt hersteld maar ook hechter.

De ethische betekenis van Holi plaatst de mens in zijn eeuwigdurende zoektocht naar het wezen van zijn bestaan en naar de Goddelijke oorsprong en beheersing van zijn leven. In essentie koesteren alle godsdiensten dezelfde verheven idealen, en om deze reden behoren de dienaren en gelovigen elkaar te respecteren.

Een astrologisch aspect zit in het feit dat het Holifeest in zich het karakter van een nieuwjaarsfeest draagt. Er is een nieuwe fase aangebroken doordat de aarde begonnen is met haar nieuwe kringloop. In ons dagelijks leven moet deze nieuwe fase duidelijk merkbaar zijn. Het is een moment van bewustwording, een moment van vernieuwing, verjonging en frisheid. De mens dient gebruik te maken van dit moment om zijn gedrag, denken, handelen en attitude te verbeteren.

Het Holifeest symboliseert tevens het feit, dat hoe moeilijk de situatie ook mag zijn, hoe machtig het kwaad ook mag lijken, dat dit alles niet van blijvende aard is, doch overwonnen zal worden en plaats zal maken voor het licht en voor het goede.

Geachte landgenoten,

Uit het Holifeest moeten wij hoop en kracht putten, om telkens naar het hogere en het betere te streven en met voortvarendheid te werken aan de verheffing van land en volk. Het Holiverhaal zal inderdaad altijd hetzelfde blijven, maar wij kunnen de boodschap die in dit verhaal ingebed is gebruiken om de menselijke interactie te verbeteren, relaties tussen individuen op- of uit te bouwen, ons alledaags functioneren maar ook de initiatieven die wij ondernemen om een beter Suriname te realiseren voor allen die hier wonen en werken gestalte te geven. Moge de Holiviering ons inspireren tot rust, vrede, harmonie, orde, discipline, eerlijkheid, saamhorigheid en broederliefde, welke de basisingrediënten zijn van ontwikkeling en vooruitgang.

In het licht van het Holifeest wens ik de totale Surinaamse bevolking, en in het bijzonder de Hindoestaanse broeders en zusters, mede namens de Regering van de Republiek Suriname een Subh Holi toe. Ook maak ik van de gelegenheid gebruik om alvast aan alle Surinamers, maar vooral de Christenen, een gezegend en bezinningsvol Paasfeest toe te wensen.

Ik dank u.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.