Eind januari van dit jaar, na het bekend worden van de eindejaarsinflatie van 15,3 procent, hebben de vakbonden hun loonvoorstel bij de directie van de verschillende banken en bedrijven in de financiële sector ingediend. Bij de RBC Bank is het loonvoorstel eind februari ingediend. Het loonvoorstel is gebaseerd op een loonsverhoging, waarin de inflatie wordt gecompenseerd en een reële vooruitgang voor de medewerkers wordt gerealiseerd.

De directies hebben geweigerd om de onderhandelingen direct aan te vangen, omdat zij van mening waren (en nog zijn) dat de vakbonden een te hoog loonvoorstel hebben gedaan. Na vakbondsacties onder meer bij de DSB-Bank en de RBC Bank, zijn de onderhandelingen in april begonnen. De directies hebben tijdens de besprekingen allerlei vertragende tactieken gebruikt, door vergaderingen uit te stellen of door zeer lage percentages aan te bieden. De vakbond bij Assuria belandde zelfs bij de Bemiddelingsraad vanwege onenigheid over de te volgen procedures bij de besprekingen.

Het lijkt er op dat werkgevers in de financiële sector bewust de confrontatie met de vakbeweging zoeken, met als enige doel om de vakbeweging te schaden. Door het maximeren van de looncorrectie op een lager percentage dan de achteruitgang in koopkracht, worden de werknemers onevenredig benadeeld. Indien de vakbondsonderhandelaars gedwongen worden hiermee akkoord te gaan zal dit tot problemen leiden tussen de leden en het bestuur van de vakbonden.

Eind mei is bij de medewerkers van de DSB-Bank de maat vol en wordt er een brief gericht aan het bestuur van de vakbond waarin er aangedrongen wordt op spoedige afronding van de besprekingen. Het bestuur van de vakbond stuurt dan een dringend schrijven naar de directie om hun te vragen een redelijk loonvoorstel te doen. Ook bij de overige banken is de rek er uit. De directies in de financiële sector geven dan aan dat zij onder geen enkele voorwaarde wensen in te gaan om een correctie van het loon die overeenkomt of hoger zal uitvallen dan de inflatie van 15,3 procent.

In juni bij de voortzetting van de onderhandelingen bevestigen alle directies in de financiële sector opnieuw dat zij principieel niet meer zullen overeenkomen dan 15 procent loonsverhoging. Als belangrijkste argumenten wordt aangevoerd, dan een dergelijke looncorrectie de economie van Suriname in gevaar zal brengen. Gesuggereerd wordt ook dat andere bedrijven die minder winst hebben gemaakt (en eventueel ook de ambtenaren), een dergelijke looncorrectie niet kunnen betalen en dat zij, als directie van de banken het goede voorbeeld moeten geven. Deze twee argumenten worden door de vakbonden bestreden. Een looncorrectie bij de banken leidt op geen enkele manier tot monetaire problemen. De afgelopen jaren hebben de banken steeds een grote winstgroei doorgemaakt. De winst is harder gegroeid dat de toename van de (loon)kosten. De productiviteit van de medewerkers in de sector is gegroeid, dus is er geen reden om monetaire effecten te veronderstellen.

Het is bekend dat slechts bij sterke loonkostentoename zonder productie(verhoging) er een risico van (monetaire)inflatie optreedt. Het IMF heeft aangegeven dat de economie van Suriname zal blijven groeien, dus ook de banken blijven groeien. De werknemers hebben recht op hun aandeel in de groei en hun aandeel in de winst. De vakbonden houden altijd rekening met de omstandigheden binnen een bedrijf, en er is geen reden om aan te nemen dat het nu plotseling anders zal zijn. Loonsverhoging bij de banken, die een winstgroei hebben meegemaakt van meer danSRD 30 miljoen, leidt niet zonder meer tot hogere looneisen op andere plaatsen in de economie. Er zijn reeds een aantal bedrijven die de inflatie iedere maand of ieder kwartaal corrigeren, zonder dat dit tot inflatie leidt. Een van de banken heeft reeds in januari het loon met de werknemers met ongeveer de inflatie opgetrokken. Het gaat dus duidelijk om een vooropgezette actie.

Door de halsstarrige houding van de werkgevers zijn de bonden uitgedaagd om middels vakbondsacties hun eisen kracht bij te zetten. Daar komt nog bij, dat er bij de RBC Bank ook nog een dreiging bestaat van banenverlies vanwege de reorganisatie. De directie heeft de vakbond geïnformeerd over de reorganisatie van de bank, waarbij alle medewerkers binnen de Front-office een nieuwe functie zullen krijgen. Een gedeelte van de bestaande medewerkers wordt direct geplaatst in deze nieuwe functie, maar voor zeker 40 werknemers betekent dat, dat zij moeten solliciteren naar een andere baan binnen de bank. Dat betekent dat zij geen garanties hebben, dat zij ook in een nieuwe functie terecht komen. De vakbond heeft de directie uitdrukkelijk gevraagd om een garantie voor het inkomen van alle medewerkers (een inkomensgarantie of baangarantie). De directie weigert dat, waardoor de werkgelegenheid van ongeveer 40 personen in gevaar is.

In de week van 11 juni culmineert het probleem. De hele week wordt er onderhandeld. De directie komt niet hoger dan 10,5 procent. Op donderdagochtend, nadat de besprekingen op woensdagochtend voor de zoveelste keer zijn vastgelopen, heeft het bestuur van de DSB WO een ALV uitgeschreven, om daarmee een duidelijk signaal te geven aan de werkgevers dat de maat vol is. De actie duurt tot 10.00 uur en wordt geschorst tot de volgende dag, om het publiek tegemoet te komen. Op vrijdagochtend wordt het vervolgd.

Donderdagochtend heeft het bestuur van de vakbond bij de RBC Bank de directie de tijd gegeven om uiterlijk voor de ALV van die middag met een beter voorstel te komen t.a.v. het loon en de werkgelegenheid. Toen dat niet is gebeurd, is de vakbond bij de RBC op vrijdagochtend in actie gegaan.

De directie van de DSB heeft via een advocatenkantoor een brief laten opstellen waarin de werknemers worden bedreigd en de acties onrechtmatig worden genoemd (deze dreiging van de directie heeft de BR gestimuleerd voor deze spoedoproep). De brief is op donderdagmiddag naar het bestuur van de vakbond gestuurd.

De Bemiddelingsraad (BR) heeft de DSBWO donderdagavond opgeroepen en gevraagd om de acties op te schorten. Op vrijdagochtend heeft de DSB WO een ALV gehouden met haar leden. In de ALV is besloten aan het verzoek van de BR tegemoet te komen en vanaf 9.15 uur is de bank open gesteld en zijn de acties opgeschort. Op dinsdagavond, 19 juni, is er een afspraak met de BR en uiterlijk op maandag moet de DSBWO de BR informeren.

De directie van de RBC bank heeft 7,5 procent looncorrectie aangeboden. De vakbond bij de RBC bank heeft donderdagmiddag, 14 juni , een ALV gehad en deze bij wijze van actie op vrijdagochtend voortgezet binnen de bank. Aan de directie is een brief overhandigd. Hierna is door de directie aan de vakbond gevraagd om de vergadering te schorsen en de acties stop te zetten. De directie heeft aangegeven dat zij verder wil praten en er zal volgende week begin van de week over alle punten verder worden onderhandeld. Met de leden is afgesproken dat er eind volgende week (rond 23 juni) een akkoord moet zijn, dan wel binnen redelijke termijn zicht op een akkoord, anders gaat de vakbond in volle actie. Bij de Hankrinbank en de kleinere overheidsbanken wordt nog onderhandeld.

Vakcentrale C-47

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.