Tijdens een presentatie zaterdag jongst leden op het Kwakoefestival heeft Oud President Jules Wijdenbosch in bijzonder loffelijke bewoordingen een presentatie gehouden over de huidige stand van zaken en het perspectief van de Surinaamse economie. Hij heeft daarbij de indruk willen wekken dat de huidige regering op eigen kracht de financiële en economische verworvenheden heeft gerealiseerd. Niets is minder waar. Laat het in de eerste plaats duidelijk zijn dat wij als rechtgeaarde Surinamers continue werken aan een beter Suriname, waar alle Surinamers kansen hebben op een goede toekomst.

In zijn presentatie heeft Wijdenbosch onder meer gesteld dat in de afgelopen jaren dat Suriname er niet toe in staat is geweest om financieringsoverschotten op eigen kracht op de begroting te krijgen. Hij ging verder door te stellen dat Suriname altijd met financieringstekorten van plus minus 3 procent kampte. De geponeerde stelling is pertinent onjuist wanneer een blik geworpen wordt op de officiële statistieken van het Ministerie van Financiën.

Uit de statistieken van het Ministerie van Financiën op de website van de Centrale Bank van Suriname blijkt namelijk dat in het jaar 2008 er sprake was van een begrotingsoverschot van SRD. 144.9 miljoen en in het jaar 2009 was het begrotingsoverschot SRD. 85.2 miljoen, dit alle maal tegen de koers van 2.80. Ook enkele jaren daarvoor waren er enkele jaren van overschotten op de begroting.

Het cijfermateriaal laat overigens verder zien dat in de jaren 2010 en 2011 er sprake was van een begrotingstekort. In het jaar 2010 was het begrotingstekort SRD. 349.2 miljoen en in het jaar 2011 was er nog steeds sprake van een tekort van weliswaar SRD. 13 miljoen. In het eerste kwartaal van het jaar 2012 was het tekort weer opgelopen door met name de sterke verhoging van de post materiële uitgaven en diensten. Het begrotingstekort was toen maar liefst 242 miljoen. Wijdenbosch maakte dus een ernstige vergissing door bewust of onbewust verkeerde informatie aan zijn gehoor toe te spelen.

Wijdenbosch gaf in zijn presentatie ook aan dat de staatsschuld in verhouding tot het BBP is afgenomen zonder op te merken dat door een discutabel statistisch trucje, waarbij het BBP met bijkans 20 procent, met 2007 als basis is verhoogd. Deze statistische verhoging had maatschappelijk gedragen moeten worden en had dus punt van bespreking in de Nationale Assemblee moeten zijn.

De oud- President en propagandist heeft verder gewag gemaakt van geprojecteerde BBP cijfers voor 2012 van $ tot 4.5 miljard US$, wat volgens hem neer zou komen op US$. 8,000.00 per persoon, per jaar. Hij heeft daarbij verzuimt om aan te geven dat in de Surinaamse context van alledag dit soort cijfers van weinig betekenis zijn en een volledig verkeerd beeld geven van de welvaart en het welzijn van het Surinaamse volk. Zo hebben de devaluatie van januari 2011 en de verhoging van de Government take een vernietigende invloed gehad op het beschikbaar inkomen van grote delen van de middenklasse en de minderbedeelden in ons land. Tegelijkertijd zijn aan loyalisten van de huidige regering torenhoge hoge inkomens verstrekt. Over de verarming van de samenleving en de financiële bevoordeling van loyalisten heeft de Oud President geen woord gerept.

Wijdenbosch heeft in zijn presentatie ook gerept over de positieve handelsbalans, de monetaire reserve en over de verbeterde ratings. Hij heeft daarbij verzuimd om zijn gehoor mede te delen dat deze verbetering van de macro-economische variabelen reeds jaren het geval is. Kortom niets nieuws onder de horizon. Deze verworvenheden zijn overgenomen van de vorige regering, wat ook recent door de Vice-President tijdens een radio interview is bevestigd. Hij merkte toen op dat de huidige regering profiteert van de basis die de afgelopen tien jaar is gelegd.

Wij hopen dat in de toekomst beleidsvoerders en ex-beleidsvoerders juiste informatie in een juist perspectief aan hun publiek zullen presenteren.

Op vrij korte termijn zullen we antwoord geven aan de zogenaamde valse beweringen in het ingezonden stuk van dhr. Kerto op GFC Nieuws.

J. van Coblijn

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.