Live nieuws en radio streams uit Suriname!

1 mei boodschap COL

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft vandaag haar 1- mei boodschap naar buiten gebracht.

De boodschap in extenso is als volgt:

“Effectieve betrokkenheid voorwaarde gerichte belangenbehartiging”

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) dient nadrukkelijker naar buiten te treden dan in het afgelopen arbeidsjaar het geval is geweest. In de sfeer van directe integrale materiële belangenbehartiging en verwikkelingen is haar betrokkenheid noodzakelijk gebleken. Dit geldt ook voor andere gebieden binnen het arbeidsveld en in de sociaal/ maatschappelijke en financiële constellatie.

De COL heeft steeds op afroep ondersteuning gegeven aan lidorganisaties en inspanningen geboden tot realisering van punten binnen hun operatiegebied. Toch zijn er nog teveel Fiso zaken die door toedoen van de overheid nog niet zijn afgerond ( Douane, Beveiliging van Hoogwaardigheidsbekleders, Arbeidsinspectie, Creches, Cebuma). Daarnaast zijn ook binnen de overige ministeries rechtspositionele verwikkelingen, die een uitzonderlijke aard hebben. Eind 2011 heeft de COL overleg gevoerd met de Vicepresident , waarbij er afspraken zijn gemaakt. De regering heeft zich evenwel niet hieraan gehouden. Overigens is de COL niet onder de indruk van de minder dappere instanties en personen die zich ingedekt stereotyperend, laatdunkend menen de kunnen uitlaten over ambtenaren.

Strijd tegen Kadaverdicipline

Intussen heeft het hoofdbestuur rapportage binnen over de toepassing van kadaverdicipline binnen de Stichting Planbureau Suriname. Deze manifestatie vormt een dauw op de verstandhouding tussen de betrokken vakbond de BPSPS en de Vicepresident van Suriname. Vanuit haar solidariteitsinstelling zijn de verwikkelingen binnen de EBS niet ontgaan, waarbij de directie directe bemoeienis heeft met een zuiver interne vakbondsstrijd de COL .

Inkomensverhogende maatregel – versterking materiële positie

Er kan begrip opgebracht worden voor groeperingen en deskundigen die tegen aanpassing van de government-take zijn. De Confederatie gaat er steeds vanuit dat de overheid zich inkomensbronnen moet garanderen om de achterstand in rechtvaardige voorzieningen te kunnen financieren: lonen, waaronder: kinderbijslag, aov, studietoelagen, beurzen. Uiteraard valt hier ook onder de opgelopen materiële achterstand bij de actiefdienende – en gepensioneerden uit overheidsdienst.

Overigens dient de overheid er voor te zorgen dat een ieder die inkomsten heeft ook bijdraagt in bijvoorbeeld het AOV fonds. De COL verwelkomt de aanpassing van de algemene kinderbijslag, maar verwerpt de eenzijdige en discriminatoire wijze waarop die is ingevoerd. Ook bij het Pensioenbureau zijn er verwikkelingen die vraagtelkens oproepen.

Nationale prijs en andere voorzieningen

Het ontgaat ook de COL niet dat er in onze natie nog steeds geen nationaal prijsbeleid is. Hoe verder met de werkers en andere bewoners die in de districten en in het binnenland van Paramaribo wonen. Hoe meer zij moeten betalen voor goederen van eerste levensonderhoud. Ongeacht waar de ambtenaar tewerkgesteld is is het basissalaris evenwel hetzelfde.

Intussen staat de COL positief tegenover de inspanningen van de regering om alvast de prijzen van enkele basisgoederen, hopelijk merkbaar, terug te dringen. In dit kader geld ook de tariefsaanpassing voor aanschaf van computer en computerartikelen. De tarifering van ict diensten dient structureel verbeterd te worden voor werkers, gepensioneerden en hun gezinnen in de verder liggende woongebieden.

De intenties achter het reeds opgestarte woningbouwproject worden ondersteund. De toegankelijkheid voor bredere groepen moet nader gemodificeerd worden.

Non-acceptatie dictaat vanuit de regering

Veelbelovend is de opheffing van de blokkades en de aanpassing van toelagen bij bepaalde groepen bin-nen de overheid, zoals risicotoelage, presentietoelage, douanetoelage ,reinigingstoelage COL bonden bereiden zich dan ook voor om de doorwerking naar de overige betrokken bonden te bewerkstelligen. Overigens hebben de COL lidbonden de sterke indruk dat de regering Fiso ook misbruikt als rookgordijn om de onafwendbare onderhandelingen voor een nieuwe algemene loonronde verder uit te stellen. Ook in deze zal de COL geen dictaat van de regering accepteren.

Verbetering voorzieningen

De verklaring vanuit de leiding van de Centrale Bank over de beheersing van de inflatie heeft tot enige geruststelling geleid.Veelbelovend is de opheffing van de blokkades en de aanpassing van toelagen bij bepaalde groepen binnen de overheid. COL bonden bereiden zich dan ook voor om de doorwerking naar de overige betrokken bonden te bewerkstelligen.

Ravaksur

Legitimiteit en representativiteit van arbeidersvertegenwoordiging in commissies en raden. Zo dringen er vragen op over het bestaan van arbeidersstandpunt vanuit Ravaksur en nationale vraagstukken als Amnestie en Government take. Constante afstemming over het politieke veld is geboden. Partij-politieke bevoogding verboden. aldus de boodschap van de COL.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.


Posted

in

by

Tags: